Διακήρυξη Δημοπρασίας για την Εκμίσθωση Έκτασης για την πραγματοποίηση Εκθεσης Φορτηγών και Μηχανημάτων

Διακήρυξη Δημοπρασίας για την Εκμίσθωση Έκτασης για την πραγματοποίηση Εκθεσης Φορτηγών και Μηχανημάτων

ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟΠΑ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΜΜΟΡΥΧΕΙΩΝ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ Α.Ε.

Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε.

Βιο. Πα. Λιτοχώρου
Τηλ. : 2352061412
E-MAIL : deadoae@gmail.gr
URL : www.deado.gr

Ημερ/νία : 30-01-2024
ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 1054ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚHΡYΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΑΔΟ ΑΕΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ.Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε. προκηρύσσει ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗ, ΦΑΝΕΡΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ), σύμφωνα με το Π.Δ. 270/1981 (ΦΕΚ 77 Α/ 1981) για την εκμίσθωση έκτασης της Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε.

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί από την αρμόδια Επιτροπή στις 15 Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Πέμπτη, στα γραφεία της εταιρείας στο Βιο. Πα. Λιτόχωρου και ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 11:00 π.μ.

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή καταστεί άγονος ο διαγωνισμός , τότε αυτή θα επαναληφθεί την 22/02/2024,ημέρα Πέμπτη, την ιδία ώρα και στον ίδιο τόπο. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα, Ο.Τ.Α., Νομικά πρόσωπα Ο.Τ.Α. και συνεταιρισμοί φυσικών η νομικών προσώπων.

Έχοντας υπόψη την υπ. αριθμό 31/2023 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε. θα διεξαχθεί δημοπρασία για την εκμίσθωση χώρου πλησίον του λατομείου Λιτοχώρου, έκτασης 20-50 στρεμμάτων το ανώτερο για την πραγματοποίηση έκθεσης φορτηγών και μηχανημάτων.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό και αντίγραφα της διακήρυξης παρέχονται κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες από την αρμόδια υπηρεσία της Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε στο τηλέφωνο 2352061412, στον υπάλληλο κ. Κωνσταντίνο Καρλέτσα. Η διακήρυξη είναι διαθέσιμη και στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Α.Δ.Ο. ΑΕ www.deado.gr.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.pdf