Διαγωνισμός Προμήθειας υγρών καυσίμων έτους 2024

Διαγωνισμός Προμήθειας υγρών καυσίμων έτους 2024

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ : 14/03/2024

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Μονομετοχική Ανώνυμη Δημοτική Εταιρεία Ανάπτυξης ΒΙΟ.ΠΑ & Εκμετάλλευσης Αμμορυχείων Δίου – Ολύμπου (Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε.) διακηρύσσει δημόσιο ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων έτους 2024».

Κριτήριο κατακύρωσης για  το πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης, βενζίνης αμόλυβδης και αερίου LPG είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη μέση τιμή λιανικής πώλησης ανά τμήμα ξεχωριστά, όπως αυτές διαμορφώνονται από το Παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για το Νομό Πιερίας ή τον αρμόδιο φορέα όπως ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 214.148,00 ευρώ € (με τον Φ.Π.Α.)

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 22-03-2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:00:00.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η  29/03/2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών κάθε τμήματος είτε μόνο στο ένα από τα 2 τμήματα.

Για την  συμμετοχή στον διαγωνισμό κατατίθεται εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού : 

ΤΜΗΜΑ ΑΤριών χιλιάδων διακοσίων σαράντα έξι ευρώ (3.246,00 €)
ΤΜΗΜΑ ΒΔιακοσίων οκτώ ευρώ ( 208,00 €)

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της ΔΕΑΔΟ ΑΕ στο ΒΙΟ.ΠΑ Λιτόχωρου στο τηλέφωνο 2352061412.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://portal.eprocurement.gov.gr  (Αρ. ΕΣΗΔΗΣ 346965).

Η δαπάνη δημοσίευσης βαραίνει τον ανάδοχο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΥΛΩΝΕΡΟΣ