Διαγωνισμός Προμήθειας, Εγκατάστασης και Θέσης σε Λειτουργία Φωτοβολταϊκού Σταθμού

Διαγωνισμός Προμήθειας, Εγκατάστασης και Θέσης σε Λειτουργία Φωτοβολταϊκού Σταθμού

Ημερομηνία: 17/05/2024

Αρ. Πρωτ.: 2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Μονομετοχική Ανώνυμη Δημοτική Εταιρεία Ανάπτυξης ΒΙΟ.ΠΑ & Εκμετάλλευσης Αμμορυχείων Δίου – Ολύμπου (Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε.) διακηρύσσει δημόσιο ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 260 KW»

Κριτήριο κατακύρωσης είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης.

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 161.200,00 ευρώ € (με τον Φ.Π.Α.)

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 28-05-2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 08:00.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 04-06-2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00.

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό κατατίθεται εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού :

Δύο χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (2.600,00 €)

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της ΔΕΑΔΟ ΑΕ στο ΒΙΟ.ΠΑ Λιτόχωρου στο τηλέφωνο 2352061412.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://portal.eprocurement.gov.gr (Αρ. ΕΣΗΔΗΣ 350779).

Η δαπάνη δημοσίευσης βαραίνει τον ανάδοχο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΥΛΩΝΕΡΟΣ