Διακήρυξη Διαγωνισμού – Προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών Έτους 2022

PDF: 9Π6Ε465ΑΤΘ-ΑΧΔ -ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΚΑΥΣΙΜΩΝ-2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ

 

ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟ.ΠΑ. & ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΑΜΜΟΡΥΧΕΙΩΝ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ

<<Δ.Ε.Α.Δ.Ο.  Α.Ε.>>

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2022

 

 

 

 

ΧΡΗΣΗ:

 

ΑΡ. ΠΡΩΤ. :772

 

 

2022

        

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ

212.943,96€ με Φ.Π.Α. 24%

     

 

                                                ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ: «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών έτους 2022 ».

Η ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟ.ΠΑ. & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΜΜΟΡΥΧΕΙΩΝ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ.

<<Δ.Ε.Α.Δ.Ο.  Α.Ε.>>

 

            Προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό  για την Προμήθεια Καυσίμων και λιπαντικών ».

Έχοντας υπόψη:

α) Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

β) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016

δ) Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006.

ε) Την αριθμό 4/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου .

ζ) Τον εσωτερικό κανονισμό διαχείρισης.

             η.)Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021

Προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη μέση τιμή λιανικής πώλησης την ημέρα παράδοσης στο νομό Πιερίας.

Η προμήθεια καυσίμων-λιπαντικών είναι προϋπολογισμού διακοσίων δώδεκα χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα τριών ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών 212.943,96.ευρώ ( με Φ.Π.Α. 24%)  και θα διενεργηθεί με τις ακόλουθους όρους:

ΆΡΘΡΟ 1

Ισχύουσες Διατάξεις

Η εκτέλεση τις προμήθειας διέπεται από:

α) Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

β) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016

γ) Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006.

δ) Τον εσωτερικό κανονισμό διαχείρισης.

ε.)Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ – ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΔΑΠΑΝΗ
ΟΜΑΔΑ Α’
Α. Καύσιμα πετρελαίου κίνησης        
Α1. Πετρέλαιο κίνησης Λίτρο 140.000

 

1,00

 

140.000

 

Α2. Πετρέλαιο θέρμανσης Λίτρο 3.000 1,0 3.000
                                                                         ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α : 143.000,00 Ευρώ
ΟΜΑΔΑ Β’
Β1. Βενζίνη Αμόλυβδη Λίτρο 4.000 1,25 5.000
Β2. Αέριο Λίτρο 7.000 0.65 4.550
                                                                          ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β’ :9.550,00 Ευρώ
ΟΜΑΔΑ Γ’
Γ. Λιπαντικά
Β1. Λιπαντικά πετρελαιοκινητήρα-

βενζινοκινητήρα

Γ1. Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων SAE 15W-40 Λίτρο 450 4,5 2.025
Γ2 Λιπαντικό

Πετρελαιοκινητήρων SAE 10-40W

Λίτρο 230 4,5 1.035
Γ3. Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων SAE 20W-50 Λίτρο 240 4,20 1.008
Γ3Β Λιπαντικό βενζινοκινητήρων SAE 15W-40 Λίτρο 50 4,5 225
ΣΥΝΟΛΟ 4.293
Λιπαντικά υδραυλικών συστημάτων
Γ4. Λάδι υδραυλικού SAE 10W30 Λίτρο 466 4,5 2.097
Γ5. Λάδι υδραυλικό 10W Λίτρο 200 4,5 900
Γ6. Λάδι υδραυλικού Τύπος ISO 68 Λίτρο 801 3 2.403
ΣΥΝΟΛΟ 5.400
Λιπαντικό οδοντωτών τροχών (Βαλβολίνη)
Γ7. Βαλβολίνη SAE 80/90W-GL 5 Λίτρο 300 4,3 1.290
Γ8. Βαλβολίνη SAE 140

 

Λίτρο 70 4.3 301,00
Γ9. Βαλβολίνη SAE 320 Λίτρο 70 4.3 301,00
Γ10. Παραφλού Λίτρο 200 5,2 1.040
Γ11. Λιπαντικό για κιβώτια ταχυτήτων  

10-30 TRASMISION

Λίτρο 200 3,5 700
Γ12. Λιπαντικό για κιβώτια ταχυτήτων  ATF Λίτρο 100 3,5 350
  ΣΥΝΟΛΟ 3.982
Λιπαντικά –Γράσσαλιθίου
Γ13. Γράσο λιθίου Νο 2 Λίτρο 600 4,3 2.580
Γ14. Γράσο ασβεστίου Νο2 Λίτρο 400 4,3 1.720
Γ15. Γράσο Νο 0 Λίτρο 100 4,3 430,00
Γ16. Γράσο περιστροφής Λίτρο 180 4,3 774,00
ΣΥΝΟΛΟ 5.504
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ’ 19.179,00 Ευρώ
ΑΘΡΟΙΣΜΑ:

Φ.Π.Α. 24%:

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

171.729,00

41.214,96

212.943,96

 

 

*Οι ποσότητες είναι ενδεικτικές και δίνατε να τροποποιηθούν ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες τις εταιρείας.

 

ΆΡΘΡΟ 2

Προϋπολογισμός – Χρηματοδότηση της προμήθειας

 1. Η προμήθεια καυσίμων – λιπαντικών προϋπολογίσθηκε στο ποσό των 171.729,00 ευρώ και επιπλέον Φ.Π.Α. 24%, δηλαδή σύνολο 212.943,96 ευρώ .
 2. Η δαπάνη της προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους. Η διάρκεια της προμήθειας καυσίμων ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι εξαντλήσεως της δαπάνης .

ΆΡΘΡΟ 3

Χρόνος και τόπος διαγωνισμού

1.Ο διαγωνισμός θα γίνει στην έδρα της Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε  στο Λιτόχωρο από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού τη Τρίτη 15/02/2022 και ώρα 10:00 π.μ και σε περίπτωση μη εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα επαναληφθεί την Τρίτη 22/02/2022 και ώρα 10:00 π.μ. με τους ιδίους όρους.

 1. Ώρα λήξης παραλαβής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ. .

ΆΡΘΡΟ 4

Επιτροπή Διαγωνισμού – Πληροφορίες

 1. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και αξιολόγησης αποτελείται από τους παρακάτω :

Α) Κουρινιώτη Βασιλική με αναπληρωτή τον Βασίλειο Γουλάντα

Β) Κόκκινο Βασίλειο με αναπληρωτή τον Καρανάτσιο Δημήτριο

Γ) Καρλέτσα Κων/νο με αναπληρωτή τον Ντούλκα Κων/νο

 

ΆΡΘΡΟ 5

Λήψη πληροφοριών

1.Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι ζητήσουν εμπρόθεσμα έγγραφα και συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τη συγκεκριμένη προμήθεια, αυτές παρέχονται δύο (2) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών.

 

 1. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες αποστέλλονται ή παραδίδονται το αργότερο δύο (2) εργάσιμες ημέρες μετά τη λήψη της σχετικής αίτησης. Όταν επείγοντες λόγοι καθιστούν την προθεσμία αυτή ανεφάρμοστη, τότε μπορεί να ορισθεί σε δύο (2) ημέρες, πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Τηλέφωνα λήψης πληροφοριών

Τηλ :  2352061412

Mail: deadoae@gmail.com

Πληρ. : Κόκκινος Βασίλειος  , Καρλέτσας Κων/νος

 

ΆΡΘΡΟ 6

Δεκτοί στον Διαγωνισμό

 1. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

α. Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές.

Β. Ημεδαπά και αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα.

Γ. Συνεταιρισμοί.

Δ. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

 1. Όσοι συμμετέχουν οφείλουν να αποδείξουν με στοιχεία:

α. Τη φερεγγυότητά τους.

Β. Την επαγγελματική τους αξιοπιστία.

Γ. Τη χρηματοπιστωτική και οικονομική τους κατάσταση.

Δ. Τις τεχνικές τους δυνατότητες.

 

ΆΡΘΡΟ 7

Δικαιολογητικά συμμετοχής στο Διαγωνισμό

Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την παραγωγή, εμπορία και διάθεση καυσίμων, γεγονός που αποδεικνύεται με την προσκόμιση πιστοποιητικού εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει ότι ο διαγωνιζόμενος είναι πλήρως ενήμερος της διακήρυξης αυτής και ότι αποδέχεται όλους τους όρους ανεπιφύλακτα. Η επίδοση της προσφοράς από το διαγωνιζόμενο αποτελεί τεκμήριο ότι αυτός είχε και έλαβε υπόψη κατά τη σύνταξη της προσφοράς του, τις γενικές συνθήκες της προμήθειας ως και τα συμβατικά στοιχεία της αντίστοιχης μελέτης.

Όσοι προμηθευτές επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, οφείλουν να προσκομίσουν με ποινή αποκλεισμού:

 1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

α. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ίση με το 0,25% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α[1], σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 26 της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

Β. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

Γ. Πιστοποιητικά αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι:

            – Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.

            – Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

Δ. Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης[2] και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα του διαγωνισμού. Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας αφορά όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.). Σε κάθε περίπτωση ο οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισμένος κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση του συμμετέχοντος συμπεριλαμβανομένων και των εργοδοτών και των διοικούντων την Ε.Π.Ε. και Α.Ε. θα προκύπτει κατά κανόνα από το καταστατικό και θεωρημένη κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα στην οποία θα εμφαίνεται ο ασφαλιστικός οργανισμός που είναι ασφαλισμένος ο κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση ή τυχόν ισοδύναμα έγγραφα κάθε επιχείρησης, ανάλογα με την χώρα στην οποία έχει την έδρα της. Σε περίπτωση που η κατάσταση προσωπικού σε κάποια χώρα δεν θεωρείται από αρμόδια αρχή, τότε ο συμμετέχων πρέπει να υποβάλλει μαζί με την κατάσταση προσωπικού και την ένορκη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή όποιας άλλης αρμόδιας αρχής της χώρας που έχει την έδρα της η επιχείρηση, με την οποία θα βεβαιώνεται το περιεχόμενο της κατάστασης προσωπικού. Σε χώρες που δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση. Τα έγγραφα αυτά θα υποβάλλονται μαζί με τα πιστοποιητικά της παραγράφου αυτής.

Ε. Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στο εξωτερικό τα δικαιολογητικά των παραγράφων (γ) και (δ) του παρόντος εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι.

Στ. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με πιστοποίηση της εγγραφής τους για το συγκεκριμένο επάγγελμα ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από δημόσια αρχή ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, που να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

 1. ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ

α. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ίση με το 0,25% της προϋπολογισθείσας δαπάνης,

β. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας Διοικητικής ή Δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Όταν συμμετέχουν εταιρίες υποχρέωση προσκόμισης αποσπάσματος ποινικού μητρώου έχουν οι διοικούντες ή νομίμως εκπροσωπούντες αυτές[3]. Η νόμιμη εκπροσώπηση προκύπτει από το καταστατικό της εταιρίας. Σε περίπτωση μη προσκόμισής του δεν ισχύει η αυτεπάγγελτη  αναζήτηση δικαιολογητικών σύμφωνα με την υπ αριθμ. 32 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών(αρ.πρωτ. 38152/25-06-2009 περί αποδοχής της υπ’ αριθμ. 231/2009 Γνωμοδότησης του Ε Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ,.

Γ. Πιστοποιητικό αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι:

            – Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.

            – Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

Δ. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα του διαγωνισμού. Οι διατάξεις του εδαφίου (δ) που αφορούν τους έλληνες πολίτες, ισχύουν και στην περίπτωση αυτή.

Ε. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, σχετικά με την εγγραφή τους στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς καταλόγους.

 1. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Η ΑΛΛΟΔΑΠΑ

Όλα τα δικαιολογητικά των προηγούμενων περιπτώσεων, με διαφοροποίηση όσον αφορά το απόσπασμα ποινικού μητρώου.

Όταν συμμετέχουν εταιρίες υποχρέωση προσκόμισης αποσπάσματος ποινικού μητρώου έχουν οι διοικούντες ή νομίμως εκπροσωπούντες αυτές[4]. Η νόμιμη εκπροσώπηση προκύπτει από το καταστατικό της εταιρίας.

 1. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

α. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σύμφωνα με όσα αναφέρονται παραπάνω.

Β. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

Γ. Πιστοποιητικά αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι:

            – Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.

            – Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

 1. ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ)

α. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με το Ν. 4412/2016.

Β. Πιστοποιητικό σκοπιμότητας του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ για ενώσεις προμηθευτών που αποτελούνται από μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις (Μ.Μ.Ε.) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς, στους οποίους μετέχουν και επιχειρήσεις εσωτερικού ή εξωτερικού. Το ποσοστό των Μ.Μ.Ε. ή των παραγωγικών αστικών συνεταιρισμών στις εργασίες που θα εκτελεστούν, πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 50%. Το πιστοποιητικό αυτό μπορεί να προσκομισθεί μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

Γ. Οι Μ.Μ.Ε. εκτός τα παραπάνω δικαιολογητικά μαζί με την προσφορά τους υποβάλουν και κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από τον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ., από το οποίο να προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για την χρηματοδότησή τους από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο Διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος.

 1. Εκτός των ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικών, προκειμένου να διαπιστωθεί η φερεγγυότητα, η επαγγελματική αξιοπιστία, η χρηματοπιστωτική και οικονομική γενικότερα κατάσταση των συμμετασχόντων, οφείλουν να προσκομίσουν με ποινή αποκλεισμού από το διαγωνισμό, τα ακόλουθα[5]:

α. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα, εκτός εάν στην προσφορά τους ρητά αναφέρουν τα σημεία που τυχόν δεν αποδέχονται. Στην περίπτωση αυτή, ο διαγωνιζόμενος πρέπει να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους αυτής που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν.

Β. Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει τη χώρα προέλευσης των προσφερόμενων προϊόντων. Επίσης, εφόσον μεσολαβεί στάδιο επεξεργασίας και τυποποίησης-συσκευασίας του προϊόντος πρέπει να δηλωθεί το εργοστάσιο, στο οποίο γίνεται η επεξεργασία, η διαδικασία τυποποίησης – συσκευασίας, καθώς και ο τόπος εγκατάστασής του.

Γ. Υπεύθυνη δήλωση με την οποία να βεβαιώνεται ότι η επιχείρηση του συμμετέχοντος νομικού προσώπου δεν λειτουργεί υπό καθεστώς νομικών περιορισμών.

Δ. Δήλωση διαγωνιζόμενου ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του από διαγωνισμούς του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ε. Δήλωση διαγωνιζόμενου με την οποία να βεβαιώνεται ότι δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, για τη συνέπεια της επιχείρησης στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεων της προς τις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, καθώς και εάν η επιχείρηση έχει υποπέσει στο παράπτωμα ψευδούς δήλωσης ή και ανακριβών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από το Δήμο.

Στ. Δήλωση για την παραγωγική δυνατότητα της επιχείρησης, καθώς και για την ποιότητα των προϊόντων της, προσκομίζοντας παραστατικά πιστοποιητικών ποιότητας – εφόσον υπάρχουν – των προϊόντων, που να επιβεβαιώνουν τήρηση προδιαγραφών προτύπων.

Εφόσον τα παραπάνω έγγραφα, δηλώσεις και πιστοποιητικά δεν είναι πλήρη, η προσφορά θεωρείται ελλιπής και δεν λαμβάνεται υπόψη. Στην περίπτωση αυτή επιστρέφεται, χωρίς να ανοιχθεί ο σφραγισμένος φάκελος που περιέχει την κυρίως προσφορά.

            Εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή όσων θα πάρουν μέρος στο διαγωνισμό ότι οι προσφορές κατατίθενται αυτοπροσώπως. Οι Ανώνυμες Εταιρείες εκπροσωπούνται από μέλος του Διοικητικού τους Συμβουλίου ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης και οι Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες Εταιρείες εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης, αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του εκπροσωπούμενου.

Κανένας δεν μπορεί να εκπροσωπεί στο διαγωνισμό, περισσότερες από μία (1) εταιρείες, ή ένωση προμηθευτών ούτε να συμμετέχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί άλλο φυσικό πρόσωπο, εταιρία, συνεταιρισμό ή και ένωση προμηθευτών. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές, εκτός εάν αποσύρει ο ενδιαφερόμενος όλες τις προσφορές εκτός από μία, με την οποία θα συμμετάσχει στο διαγωνισμό. Επίσης, δεν μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό για λογαριασμό του, υπάλληλος εταιρίας που συμμετέχει σε αυτόν ή ειδικός σύμβουλος αμειβόμενος από αυτή με μισθό ή και με άλλο τρόπο αμοιβής.

Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον Δικαστικής ή Διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου.

Για τους προμηθευτές, που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόμο ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος.

 

ΆΡΘΡΟ 8

Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών

 1. Οι προσφορές κατατίθενται ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού στις 15/02/2022 ώρα 10:00 π.μ.
 2. Οι προσφορές μπορεί να αποσταλούν και ταχυδρομικά ή και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο μέχρι την προηγουμένη του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα.
 3. Προσφορές που περιέρχονται στην Δ.Ε.Α.Δ.Ο με οποιοδήποτε τρόπο πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών πριν τη λήξη της προθεσμίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη, προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία.
 4. Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές.

 

ΆΡΘΡΟ 9

Τιμές Προσφορών – Επιβαρύνσεις Μειοδοτών

 1. Οι προσφορές πρέπει να αναφέρουν:

α) το ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους καυσίμου την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας ή του Υπουργείου Ανάπτυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006.

Β) σε απόλυτες τιμές ανά μονάδα μέτρησης  για τα λιπαντικά .

 1. Προσφορά που υποβάλλεται σε ευρώ σε σταθερές τιμές(για τα καύσιμα) ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο πέραν αυτού που περιγράφεται στην προηγούμενη παράγραφο , θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
 2. Προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια το ποσοστό έκπτωσης ή δεν δίδεται ενιαίο ή κατά είδος ποσοστό έκπτωσης, για ολόκληρη την ποσότητα του κάθε προσφερόμενου είδους καυσίμου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης.
 3. Εάν στο διαγωνισμό τα προσφερόμενα ποσοστά είναι υπερβολικά υψηλά, οι προσφορές θα εξετάζονται λεπτομερώς πριν την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης. Για το σκοπό αυτό θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά με τον οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας συλλογής και επεξεργασίας των καυσίμων ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων στις οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς.
 4. Δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για μέρος μόνο των ποσοτήτων του κάθε είδους καυσίμου. Γι’ αυτό οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να προσφέρουν το κάθε είδος καυσίμου για ολόκληρη την ποσότητα που αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.
 5. Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο των προς προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (και τις 3 ομάδες) είτε μόνο και για μία από τις 3 ομάδες. Δηλαδή θα γίνονται αποδεκτές και οι προσφορές που αναφέρονται μόνο σε μία από τις 3 ομάδες, με την προϋπόθεση ότι θα καλύπτουν όλη την ποσότητα του κάθε προσφερόμενου είδους καυσίμου ή λιπαντικού που αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.
 6. Ο κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να προσφέρει διαφορετικό ποσοστό έκπτωσης για κάθε είδος καυσίμου.

 

ΆΡΘΡΟ 10

Προέλευση των καυσίμων

 1. 1. Οι προμηθευτές υποχρεούνται να αναφέρουν στις προσφορές τους τη χώρα προέλευσης του κάθε είδους καυσίμου που προσφέρουν.
 2. 2. Ο προσφέρων πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του το εργοστάσιο, στο οποίο γίνεται η διύλιση και επεξεργασία του κάθε προσφερόμενου είδους καυσίμου, καθώς και ο τόπος εγκατάστασής του.

Προσφορά στην οποία δεν υπάρχει η παραπάνω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Μετά την υποβολή της προσφοράς απαγορεύεται η αλλαγή του εργοστασίου που δηλώθηκε. Εάν διαπιστωθεί από την εταιρεία ανυπαρξία του εργοστασίου που δηλώθηκε με την προσφορά, τότε αυτή απορρίπτεται και η σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κοινοποιείται στο Υπουργείο Ανάπτυξης – Γενική Γραμματεία Εμπορίου για την επιβολή ποινής αποκλεισμού του δηλώσαντος από διαγωνισμούς των Ο.Τ.Α. και του Δημοσίου για ορισμένο χρονικό διάστημα. Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στο εργοστάσιο που δηλώνεται για τη διύλιση και επεξεργασία μερικώς ή ολικώς του κάθε είδους καυσίμου έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς του Δημοσίου και των Ο.Τ.Α. που ισχύει κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

 

 1. Μετά τη σύναψη της σύμβασης δεν επιτρέπεται η αλλαγή του εργοστασίου που δηλώθηκε με την προσφορά και με βάση την οποία έγινε η κατακύρωση. Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας και μετά από γνώμη της επιτροπής αξιολόγησης, μπορεί να εγκριθεί η αλλαγή του εργοστασίου με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
 2. Διύλιση και επεξεργασία του προσφερόμενου είδους καυσίμου σε εργοστάσιο άλλο από εκείνο που δηλώθηκε στην προσφορά, χωρίς προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, συνεπάγεται την κήρυξη του προμηθευτή έκπτωτου με τις νόμιμες κυρώσεις.

ΆΡΘΡΟ 11

Έλεγχος εγκαταστάσεων προσφέροντος ή υποκατασκευαστού.

 1. Εφόσον κριθεί απαραίτητη η διενέργεια επιτόπιου ελέγχου στις εγκαταστάσεις του προσφέροντος ή των παρασκευαστών των προσφερόμενων καυσίμων, τα έξοδα της ειδικά για το σκοπό αυτό συσταθεισομένης τριμελούς επιτροπής βαρύνουν τον προσφέροντα ή τους προσφέροντες κατ’ αναλογία.
 2. Η καταβολή των ανωτέρω εξόδων, το ύψος των οποίων καθορίζεται με βάση τις ισχύουσες διατάξεις περί εξόδων μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του Δημοσίου, διενεργείται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ενημέρωση του υπόχρεου. Σε περίπτωση μη καταβολής των εξόδων εντός της οριζόμενης προθεσμίας, η προσφορά του υπόχρεου δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν αξιολογείται.

 

ΆΡΘΡΟ 12

Ισχύς Προσφορών

 1. Οι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού χωρίς καμία αλλαγή για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) μηνών από την ημέρα του διαγωνισμού.
 2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των τριών (3) μηνών, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο εταιρεία μπορεί με έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόμενους να παρατείνει πριν από τη λήξη της, την προθεσμία κατά ανώτατο όριο (3) μήνες, χωρίς οι διαγωνιζόμενοι να έχουν δικαίωμα για αντιρρήσεις. Μετά τη λήξη και του παραπάνω χρονικού ορίου παράτασης ισχύος της προσφοράς, ματαιώνεται το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, εκτός εάν συμφωνεί και ο μειοδότης για τη συνέχιση του διαγωνισμού, αποδεχόμενος την εκ νέου παράταση ισχύος της προσφοράς.

 

ΆΡΘΡΟ 13

Υποβολή Τεύχους Τεχνικής Περιγραφής

 1. Με την προσφορά τους οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλλουν ρητή αναλυτική δήλωση για τη συμμόρφωση ή απόκλιση σε σχέση με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές που επιβάλλει η σχετική ελληνική και κοινοτική νομοθεσία, οι επίσημοι κρατικοί φορείς και η διακήρυξη.
 2. Όποια προσφορά δεν συνοδεύεται από τη δήλωση αυτή ή υπάρχουν σ’ αυτή ασαφείς ή ελλιπείς τεχνικές περιγραφές, μπορεί να απορριφθεί ανάλογα με τις ελλείψεις ή ασάφειες.

 

ΆΡΘΡΟ 14

Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια θα ερμηνεύεται εις βάρος του προσφέροντος.

 

ΆΡΘΡΟ 15

Φάκελος προσφοράς

 1. Με ποινή να μη γίνουν αποδεκτές, οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο, καλά σφραγισμένο σε δύο (2) αντίγραφα.
 2. Η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού, μπορεί να επιφέρει ποινή αποκλεισμού της αντίστοιχης προσφοράς.
 3. Οι προσφορές θα επιδοθούν στην Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού μέσα σε καλά σφραγισμένο κυρίως φάκελο, όπου έξω απ αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα:

α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

Β) Ο πλήρης τίτλος της εταιρείας που διενεργεί την προμήθεια.

Γ) Ο αριθμός της διακήρυξης.

Δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

Ε) Τα στοιχεία του αποστολέα.

 

 1. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα:

 

α) Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά, η εγγύηση συμμετοχής και τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

Β) Καλά σφραγισμένο υποφάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», όπου έξω από αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα όλα τα προηγούμενα στοιχεία που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο (15.3) της παρούσας διακήρυξης. Μέσα στο φάκελο αυτό θα περιέχεται η προσφορά του διαγωνιζόμενου για το κάθε είδος καυσίμου σε ποσοστό έκπτωσης, σύμφωνα τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 9 της παρούσας. Περιλαμβάνονται όλες οι κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση για την παράδοση του προϊόντος στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη, εκτός του Φ.Π.Α.. Προσφορά που δίδει τιμή σε ευρώ ή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος, όταν ανοιχθεί θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

 1. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες και διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη από τον προσφέροντα. Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού παραλαμβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει τις τυχόν διορθώσεις, μονογράφει και σφραγίζει αυτές. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ΄ αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης των προσφορών.
 2. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης, εκτός εάν στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους αυτής που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφέροντα μόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, είτε ενώπιων της είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας. Από τις διευκρινίσεις που παρέχονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.
 3. Εναλλακτικές προσφορές από τον ίδιο διαγωνιζόμενο δεν θα γίνονται αποδεκτές.
 4. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και εφόσον υπάρξουν, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
 5. Δεν γίνονται αποδεκτές οι προσφορές που αναφέρονται σε μέρος της ποσότητας του κάθε είδους καυσίμου.
 6. Στην τιμή προσφοράς για το πετρέλαιο κίνησης – θέρμανσης περιλαμβάνεται η αξία του προσφερόμενου προϊόντος, η μεταφορά και η παράδοση αυτού.

 

ΆΡΘΡΟ 16

Χαρακτηρισμός στοιχείων ή πληροφοριών κατά την προσφορά ως εμπιστευτικών.

Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει σε αυτά την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Στην αντίθετη περίπτωση, θα μπορούν να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερόμενου.

ΆΡΘΡΟ 17

Dumping – εξαγωγικές επιδοτήσεις.

 1. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται πολιτική τιμών κάτω του κόστους παραγωγής, διανομής, επεξεργασίας ή εμπορίας του κάθε προσφερόμενου προϊόντος (τιμή dumping) ή ότι το προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης, η προσφορά απορρίπτεται. Οι προσφέροντες οφείλουν να είναι γνώστες των προαναφερθέντων μέτρων της χώρας προέλευσης του κάθε προϊόντος ή της παρασκευάστριας εταιρείας. Τα ανωτέρω ισχύουν ακόμα και στην περίπτωση που μεσολαβούν διάφορες φάσεις βιομηχανοποίησης (που αφορούν ενδιάμεσα προϊόντα) για την κατασκευή του τελικού προϊόντος. Οι εν λόγω φάσεις βιομηχανοποίησης επιβάλλεται ρητά να δηλωθούν στην προσφορά των ενδιαφερόμενων.
 2. Οι προσφέροντες παρασκευαστές ή εμπορικοί εκπρόσωποι προϊόντος χωρών που δεν έχουν αποδεχθεί τα πρωτόκολλα Πολυμερών Συμφωνιών Δασμών και Εμπορίου (GATT) ή δεν λειτουργούν στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση, οφείλουν εγγράφως να δηλώσουν με την προσφορά τους, ότι το προσφερόμενο προϊόν τους δεν είναι αποδέκτης πολιτικής τιμών κάτω του κόστους κατασκευής ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος για εμπορία (τιμή dumping) ή αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης.
 3. Δεν έχουν την υποχρέωση κατάθεσης της προαναφερθείσας δήλωσης οι προσφέροντες προϊόντα από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Νορβηγία, την Ελβετία, τις Η.Π.Α., την Ιαπωνία, τον Καναδά, την Αυστραλία, την Λετονία, Λιθουανία, Εσθονία, Ρουμανία, Πολωνία, Τσεχία, Σλοβακία, Σλοβενία, Βουλγαρία, Ουγγαρία, Κύπρο, Ισραήλ και Τουρκία καθώς και κάθε άλλο κράτος που αποδέχεται και εφαρμόζει, στο χρόνο που επιθυμεί, τα εν λόγω Πρωτόκολλα της GATT ή που συνδέεται με την Ευρωπαϊκή Ένωσηστο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης.

 

ΆΡΘΡΟ 18

Ρήτρα ηθικού περιεχομένου.

            Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (παρασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά παράβαση των άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανήλικους κάτω των 15 ετών. Οι προσφέροντες εφόσον δεν είναι παρασκευαστές οφείλουν να είναι γνώστες της εφαρμογής της προαναφερθείσας ρήτρας στην παρασκευάστρια εταιρεία του προϊόντος.

ΆΡΘΡΟ 19

Αποσφράγιση προσφορών – ανακοίνωση τιμών

 1. Μετά τη λήξη της προθεσμίας παράδοσης των προσφορών η συνεδρίαση συνεχίζεται δημόσια και αριθμούνται από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού οι φάκελοι των προσφορών με τη σειρά που επιδόθηκαν. Στη συνέχεια αποσφραγίζεται μόνο ο κυρίως φάκελος, μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται και σφραγίζεται από το παραπάνω όργανο και παραδίδεται στην υπηρεσία, προκειμένου να αποσφραγισθεί μετά το πέραν ανοίγματος όλων των φακέλων με τα δικαιολογητικά.
 2. Στη συνέχεια συντάσσεται πρακτικό, στο οποίο καταχωρούνται οι συμμετέχοντες και τα δικαιολογητικά που υπέβαλαν. Το πρακτικό υπογράφεται και σφραγίζεται από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών.
 3. Προσφορά που παραλήφθηκε και δεν συμπεριλαμβάνεται στο πρακτικό δεν αποσφραγίζεται, αλλά επιστρέφεται σφραγισμένη στον προσφέροντα.
 4. Η μη τήρηση των οριζόμενων στις παραγράφους 19.1 έως και 19.3 επισύρει ποινή ακυρότητας του διαγωνισμού.
 5. Μετά την παραπάνω διαδικασία, ο σχετικός φάκελος του διαγωνισμού μαζί με τους σφραγισμένους φακέλους που περιέχουν τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, παραδίδεται στην Επιτροπή Αξιολόγησης.

 

ΆΡΘΡΟ 20

Αξιολόγηση προσφορών

 1. Η αξιολόγηση των προσφερόμενων ειδών θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα του Ν.4412/2016 και λαμβάνονται υπόψη κύρια τα παρακάτω στοιχεία:

-Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.

-Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε.

-Η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς και την τρέχουσα στην αγορά τιμή του κάθε προσφερόμενου προϊόντος.

 

 1. Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει σε προμηθευτή (ή προμηθευτές) που θα προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του κάθε είδους καυσίμου την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας ή του Υπουργείου Ανάπτυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006 και με την προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα από αυτόν καύσιμα καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας και σε απόλυτες τιμές για κάθε μονάδα μέτρησης λιπαντικών.
 2. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν το ίδιο ακριβώς ποσοστό έκπτωσης για κάθε είδος καυσίμων και είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
 3. Για τα καύσιμα της ομάδας Β λαμβάνεται υπόψη η απόσταση των εγκαταστάσεων διανομής καυσίμων του διαγωνιζόμενου από τον σταθμό αυτοκινήτων και μηχανημάτων (γκαράζ) της Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε. σε συνδυασμό και με την κατάσταση και τις ειδικές κυκλοφοριακές συνθήκες του οδικού δικτύου στη σχετική διαδρομή προκειμένου τα αυτοκίνητα να μεταβούν στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή για εφοδιασμό με βενζίνη – αέριο. Η απόσταση των εγκαταστάσεων του προμηθευτή (αντλίες προμήθειας) δεν μπορεί να είναι  μεγαλύτερη σε ακτίνα 10 χιλιομέτρων από τα γραφεία της Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε. επί ποινή αποκλεισμού.

ΆΡΘΡΟ 21

Κρίση αποτελέσματος διαγωνισμού

 1. Η Επιτροπή Αξιολόγησης με γνωμοδότησή της προς το Διοικητικό Συμβούλιο που αποφασίζει σχετικά, προτείνει για:

α. Την κατακύρωση της προμήθειας για κάθε είδος καυσίμου που προφέρει ο προμηθευτής.

Β. Τη ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.

Γ. Την κατανομή του κάθε είδους καυσίμου μεταξύ περισσοτέρων μειοδοτών με ισότιμες προσφορές ή και τη διενέργεια κλήρωσης μεταξύ αυτών, για την επιλογή του προμηθευτή.

 1. Η τελική απόφαση λαμβάνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, όταν η Επιτροπή Αξιολόγησης γνωμοδοτεί για:

α. τη ματαίωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και απευθείας ανάθεση της προμήθειας,

β. τη συνέχιση του διαγωνισμού με την υποβολή νέων προσφορών χωρίς τροποποίηση των όρων,

γ. την τελική ματαίωση της προμήθειας και επανάληψη του διαγωνισμού με νέους όρους.

 

ΆΡΘΡΟ 22

Συνέχιση του διαγωνισμού

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και έπειτα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης μπορεί ο διαγωνισμός να συνεχιστεί με υποβολή νέων προσφορών από τους αρχικά συμμετέχοντες, χωρίς τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών, με την προϋπόθεση όμως ότι ο αρχικός διαγωνισμός έχει αποτύχει ή έχει κριθεί ασύμφορο το αποτέλεσμά του.

ΆΡΘΡΟ 23

Ενστάσεις

Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του ή της συμμετοχής προμηθευτή σ΄ αυτόν υποβάλλεται εγγράφως ως εξής:

 1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στην έδρα της Δ.Ε.Α.Δ.Ο. στο Λιτόχωρο, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού.

Όταν με την παραπάνω απόφαση τροποποιείται όρος της διακήρυξης, τότε μετατίθεται και η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού κατά χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής ανακοίνωσης μέχρι την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Στην περίπτωση αυτή, όσον αφορά τη δημοσίευση ακολουθείται η ίδια διαδικασία που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις.

 1. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σ΄ αυτόν, μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείσθηκε από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. Η ένσταση υποβάλλεται στην Δ.Ε.Α.Δ.Ο. κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Η Επιτροπή Αξιολόγησης υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή της στο Διοικητικό Συμβούλιο που αποφαίνεται τελικά.
 2. Οι ενστάσεις κατά της νομιμότητας ή συμμετοχής διαγωνιζόμενου δεν ανακόπτουν τη συνέχιση του διαγωνισμού, αλλά λαμβάνεται απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής Αξιολόγησης.
 3. Η εταιρεία υποχρεούται να γνωστοποιήσει στους συμμετέχοντες το περιεχόμενο των αποφάσεων του διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνονται για τις ενστάσεις. Η γνωστοποίηση γίνεται με την αποστολή σχετικού εγγράφου ή της ίδιας της απόφασης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) ή με κάθε άλλο πρόσφορο και νόμιμο τρόπο.
 4. Ενστάσεις που υποβάλλονται για άλλο λόγο εκτός των προαναφερομένων δεν λαμβάνονται υπόψη.

ΆΡΘΡΟ 24

Ανακοίνωση Κατακύρωσης

1.Στον προμηθευτή (ή προμηθευτές) που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση, που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:

 

α) Το είδος καυσίμου.

Β) Την ποσότητα.

Γ) Την τιμή.

Δ) Τη συμφωνία της κατακύρωσης με τους όρους της διακήρυξης και τις τυχόν αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων αυτών.

Ε) Τα στοιχεία της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για την κατακύρωση του διαγωνισμού.

Ζ) Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης.

 1. Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί και το έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει μόνο αποδεικτικό χαρακτήρα.
 2. Ο προμηθευτής (ή προμηθευτές) στον οποίο θα κατακυρωθεί η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου με το 1% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α..

Ο προμηθευτής μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Όμως στην περίπτωση αυτή, ο χρόνος παράδοσης του κάθε προϊόντος αρχίζει να υπολογίζεται μετά από δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Τούτο δεν ισχύει στην περίπτωση που ο χρόνος παράδοσης του προϊόντος αρχίζει να υπολογίζεται από την ημερομηνία αναγγελίας της σχετικής πίστωσης. Εφόσον η σύμβαση υπογράφεται πριν από τη λήξη της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης του κάθε είδους καυσίμου υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

 1. Εάν η κατακύρωση γίνεται σε αλλοδαπό προμηθευτή, η ανακοίνωση απευθύνεται στον εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη περίπτωση αποστέλλεται σχετικό τηλεγράφημα ή τηλετύπημα στον αλλοδαπό προμηθευτή. Στην περίπτωση που η πληρωμή στον προμηθευτή προβλέπεται να γίνει με άνοιγμα πίστωσης, η εγγύηση καλής εκτέλεσης μπορεί να κατατεθεί στον ανταποκριτή της Τράπεζας της Ελλάδος στο εξωτερικό, ενώ η εγγύηση συμμετοχής παραμένει σε ισχύ και αποδεσμεύεται μετά την κατάθεση και αποδοχή της εγγύησης καλής εκτέλεσης.
 2. Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης.

ΆΡΘΡΟ 25

Σύμβαση

 1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται από την εταιρεία η σχετική σύμβαση που υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.
 2. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής:

α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης.

Β. Τα συμβαλλόμενα μέρη.

Γ. Τα προς προμήθεια καύσιμα  και λιπαντικά και την ποσότητα.

Δ. Το ποσοστό έκπτωσης που έχει προσφερθεί για κάθε είδος καυσίμου.

Ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης του κάθε είδους καυσίμου.

Στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές του κάθε καυσίμου.

Ζ. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις και ρήτρες.

Η. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών.

Θ. Τον τρόπο πληρωμής και αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος, εφόσον προβλέπεται αναπροσαρμογή.

Ι. Τις σχετικές διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας.

Ια. Την παραλαβή των ποσοτήτων του κάθε είδους καυσίμου.

 

 1. Η σύμβαση καταρτίζεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν, που με την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος ή με βάση την έγκριση για την κατάρτισή της με την οποία συμφωνεί ο ανάδοχος. Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία. Η σύμβαση υπογράφεται από το Πρόεδρο της Δ.Ε.Α.Δ.Ο.
 2. Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται ή να παρατείνεται η διάρκεια ισχύος της μέχρι και τέσσερις (4) μήνες όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν γι’ αυτό και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης.
 3. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:

α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα του κάθε προϊόντος, ή εάν αυτή που παραδόθηκε, υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης ως ασήμαντο.

Β. Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.

Γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.

Δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις.

 

ΆΡΘΡΟ 26

Εγγυήσεις

 1. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό.

Α. Η εγγύηση συμμετοχής εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 0,25% χωρίς το Φ.Π.Α. επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης.

Β. Προσφορά της οποίας η εγγύηση δεν καλύπτει την προβλεπόμενη κατά τα ανωτέρω αξία, μπορεί να γίνει δεκτή, εφόσον η εγγύηση υπολείπεται μέχρι ποσοστό 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης.

Γ. Συμμετέχων που υποβάλλει προσφορά για ορισμένα προϊόντα, προσκομίζει εγγύηση συμμετοχής, που γίνεται αποδεκτή αρκεί να καλύπτει το ποσοστό που αναλογεί στην αξία του ελάχιστου αριθμού προϊόντων που προβλέπεται από τη διακήρυξη, τα οποία και προσφέρει και η κατακύρωση περιορίζεται στα προϊόντα που καλύπτονται από την εγγύηση.

Δ. Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Στους υπόλοιπους συμμετέχοντες επιστρέφονται εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης του διαγωνισμού.

 1. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.

Α. Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 4% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α..

β. Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Γ. Στις εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται σ΄ αυτές, ότι αναφέρεται στο Ν. 4412/2016

δ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των καυσίμων και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Η εγγύηση μπορεί να αποδεσμεύεται σταδιακά ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, κατά ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και της εκπρόθεσμης παράδοσης.

 

 

ΆΡΘΡΟ 27

Παραλαβή των καυσίμων

 1. Η διαδικασία παραλαβής των ποσοτήτων του κάθε είδους καυσίμων και η συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής, γίνεται σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο Ν4412/2016

Για τα καύσιμα που παραδίδονται με βυτιοφόρο όχημα στις εγκαταστάσεις της ΔΕΑΔΟ ΑΕ η παραλαβή τους δίνατε να γίνετε με ιδιόκτητο πιστοποιημένο μετρητή καυσίμων της εταιρείας. 

 1. Η παραλαβή των ποσοτήτων του κάθε είδους καυσίμων και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα στον καθοριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο.
 2. Ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης των καυσίμων. Σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει, εκτός από μακροσκοπική εξέταση και ελέγχους που διενεργούνται από άλλα όργανα που δεν ανήκουν στην εταιρεία, ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης των καυσίμων χωρίς να υπολογίζεται σ΄ αυτόν το χρονικό διάστημα από την αποστολή των δειγμάτων για έλεγχο, μέχρι την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων του ελέγχου στην Επιτροπή. Εφόσον ο προμηθευτής δεν ειδοποιήσει έγκαιρα την εταιρεία για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τις ποσότητες των καυσίμων, τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα, ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία που η Επιτροπή Παραλαβής είναι σε θέση να προβεί στη διαδικασία παραλαβής.
 3. Εάν η παραλαβή των ποσοτήτων του κάθε είδους καυσίμων και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή Παραλαβής μέσα στον χρόνο που ορίζεται από τη σύμβαση, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, εφόσον παρέλθουν τριάντα (30) ημέρες μετά από ειδική όχληση του προμηθευτή και δεν διενεργηθεί η σχετική παραλαβή μέσα στην προθεσμία αυτή, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων της εταιρείας και εκδίδεται γι’ αυτό σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με βάση μόνο το θεωρημένο από την εταιρεία αποδεικτικό προσκόμισης τούτων. Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, η αποθήκη της εταιρείας εκδίδει δελτίο εισαγωγής των ποσοτήτων του κάθε είδους καυσίμου και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του προμηθευτή. Σε περίπτωση που παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής στην εταιρεία, δεν απαιτείται να ληφθεί τέτοια απόφαση. 

ΆΡΘΡΟ 28

Χρόνος – τόπος – τρόπος παράδοσης

 1. Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας σε χρονικό διάστημα μιας ημέρας , να εφοδιάσει την Δ.Ε.Α.Δ.Ο. με την παραγγελθείσα ποσότητα των καυσίμων. Η παράδοση των ποσοτήτων των καυσίμων θα γίνεται περιοδικά (2 με 3 φορές την εβδομάδα) στην έδρα της επιχείρησης στο Λατομείο Λιτοχώρου, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες της Δ.Ε.Α.Δ.Ο. και κατόπιν έγγραφης εντολής της εταιρείας.

Υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά που ορίζει μεγαλύτερο χρόνο παράδοσης θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τις ποσότητες του κάθε είδους καυσίμου μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζεται στη σύμβαση.

 1. Η Δ.Ε.Α.Δ.Ο. ΑΕ δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων, ο μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση της εταιρείας.
 2. Πριν την εξάντληση των ποσοτήτων της μελέτης, η Δ.Ε.Α.Δ.Ο. μπορεί να ζητήσει αύξηση των ποσοτήτων του προϋπολογισμού της μελέτης και της προϋπολογισθείσας αξίας μέχρι και 40%, εφόσον κρίνει τούτο σκόπιμο και επωφελές για την Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος υποχρεούται να ικανοποιήσει το αίτημα της εταιρείας, με το ίδιο ακριβώς ποσοστό έκπτωσης με αυτό της προσφοράς του και για το ίδιο ακριβώς είδος καυσίμου. Ο ανωτέρω όρος δεν είναι δεσμευτικός για την Δ.Ε.Α.Δ.Ο. και σε καμία περίπτωση δεν υποχρεούται να πράξει τούτο, παρά μόνο εφόσον εκτιμήσει τις ανάγκες του και την προσφορά του αναδόχου για να προβεί σε τέτοια απαίτηση.
 3. Λόγω απόστασης των μετακινούμενων οχημάτων από τον χώρο εφοδιασμού και την αδυναμία της Δ.Ε.Α.Δ.Ο. να αποθηκεύσει ποσότητες βενζίνης και αερίου, η τμηματική παράδοση των καυσίμων της ΟΜΑΔΑΣ Β θα γίνεται από αντλία που θα βρίσκεται σε ακτίνα όχι μεγαλύτερη των 10 χιλιομέτρων από την έδρα της Δ.Ε.Α.Δ.Ο. και η απόσταση αυτή αξιολογείται από την επιτροπή για την κατακύρωση του αποτελέσματος. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίδεται τμηματικά στην έδρα της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε άλλο κτίριο της εταιρίας και σε ποσότητες που θα υποδεικνύονται εκ των προτέρων στον ανάδοχο.
 4. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, να παρατείνεται μέχρι το 1/4 αυτού ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Σε περίπτωση που ο συμβατικός χρόνος παράδοσης δεν είναι μεγαλύτερος από τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες, μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση Επιτροπής Αξιολόγησης να παρατείνεται μέχρι του 1/2 αυτού. Το χρονικό διάστημα από την υποβολή του αιτήματος μέχρι τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης, δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 1/4 ολόκληρου του συμβατικού χρόνου. Μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης, οι ποσότητες των καυσίμων δεν παραλαμβάνονται από την Επιτροπή Παραλαβής, μέχρι την έκδοση της απόφασης σχετικά με αιτηθείσα παράταση, άσχετα εάν το αίτημα του προμηθευτή υποβλήθηκε έγκαιρα. Ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης και δεν υποβλήθηκε έγκαιρα αίτημα παράτασής του ή έληξε ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδώσει τις ποσότητες των καυσίμων.
 5. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την εταιρεία, το χώρο υποδοχής των καυσίμων και την Επιτροπή Παραλαβής, για την ημέρα και ώρα που προτίθεται να παραδώσει το κάθε είδος καυσίμου, τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα, εκτός και αν η ημέρα και ώρα παράδοσης είναι ορισμένη και τακτή.
 6. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να μετατίθεται, μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση σοβαρότατων λόγων που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης των συμβατικών ειδών ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης – παράδοσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

 

ΆΡΘΡΟ 29

Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση.

 1. Σε περίπτωση που το προϊόν παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι τη λήξη του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 28 της παρούσας επιβάλλονται, εκτός των τυχόν προβλεπομένων, κατά περίπτωση, κυρώσεων και πρόστιμο που υπολογίζεται ως εξής:

α. Για καθυστέρηση, που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 1/2 του μέγιστου προβλεπόμενου, από το άρθρο 28 της παρούσας, χρόνου παράτασης, επιβάλλεται πρόστιμο 2,5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας του κάθε είδους καυσίμου που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Εάν κατά τον υπολογισμό του μισού του χρόνου παράτασης προκύπτει κλάσμα ημέρας, θεωρείται ολόκληρη μέρα.

Β. Για καθυστέρηση, που υπερβαίνει το 1/2 του παραπάνω χρονικού διαστήματος, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας του κάθε είδους καυσίμου που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

 1. Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίμων υπολογίζονται στη συμβατική αξία του προϊόντος που παραδόθηκε εκπρόθεσμα, χωρίς το Φ.Π.Α..
 2. Εφόσον με την απόφαση κήρυξης του προμηθευτή ως εκπτώτου, παρέχεται σ’ αυτόν η δυνατότητα να παραδώσει τα καύσιμα μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας του διαγωνισμού που διενεργείται εις βάρος του, επιβάλλεται συνολικά πρόστιμο για εκπρόθεσμη παράδοση ίσο με ποσοστό 10% της συμβατικής τιμής, ανεξάρτητα από την ημερομηνία παράδοσης μέσα στο παρεχόμενο χρονικό διάστημα. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν και τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. Εάν ο έκπτωτος παραδώσει τα καύσιμα, ο διαγωνισμός ή τα αποτελέσματα αυτού, ματαιώνονται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ύστερα από την οριστική παραλαβή των καυσίμων.
 3. Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής, γίνεται με παρακράτηση από το ποσό που έχει να λαμβάνει ο προμηθευτής ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, αντίστοιχα, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.
 4. Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα μέλη της ένωσης.

ΆΡΘΡΟ 30

Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση.

 1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης μέρους ή ολόκληρης της συμβατικής ποσότητας των καυσίμων, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή τους με άλλα που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Η προθεσμία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/4 του συνολικού συμβατικού χρόνου ή του 1/2 αυτού, όταν ο συμβατικός χρόνος δεν είναι μεγαλύτερος των τριάντα (30) ημερών, σε περίπτωση που η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του και ο προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Εάν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει την ποσότητα των καυσίμων που απορρίφθηκε μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. Με την απόφαση του πρώτου εδαφίου του παρόντος άρθρου καθορίζεται προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την έκδοσή της για την επιστροφή των απορριφθέντων καυσίμων και την παραλαβή τους από τον προμηθευτή.

Εάν η παραλαβή αυτή γίνει μετά τη παρέλευση των πέντε (5) πρώτων ημερών, επιβάλλεται πρόστιμο στον προμηθευτή 10% επί της αντίστοιχης συμβατικής αξίας. Σε περίπτωση τμηματικών παραδόσεων, τα απορριφθέντα καύσιμα δεν επιστρέφονται στον ανάδοχο, πριν από την ολοκλήρωση παράδοσης από αυτόν των καυσίμων και των υπολοίπων τμηματικών παραδόσεων. Επίσης, δεν επιστρέφονται πριν την παραλαβή των καυσίμων για τα οποία κηρύχθηκε έκπτωτος και του δόθηκε δικαίωμα παράδοσης, ή τη λήξη της προθεσμίας για την παράδοσή τους. Το παραπάνω πρόστιμο του 10% επιβάλλεται και στην περίπτωση αυτή. Μετά την παρέλευση του εικοσαημέρου και εφόσον δεν παραληφθούν από τον ανάδοχο τα επιστρεφόμενα καύσιμα, πέραν του προστίμου, τα καύσιμα καταστρέφονται κατά την κρίση της εταιρείας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 1. Η επιστροφή των καυσίμων που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με την απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας.

Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτημα του προμηθευτή, που θα υποβληθεί απαραίτητα πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν από την εκπνοή της με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία και επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας. Εάν παρέλθει η προθεσμία αυτή καθώς και η παράταση που τυχόν θα χορηγηθεί και ο προμηθευτής δεν παραλάβει την απορριφθείσα ποσότητα, η εταιρεία μπορεί να προβεί στην καταστροφή της ποσότητας αυτής.

 1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των καυσίμων που απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάστασή τους, με την προϋπόθεση ότι ο προμηθευτής θα καταθέσει χρηματική εγγύηση, που θα καλύπτει την τυχόν καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε.

ΆΡΘΡΟ 31

Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου.

 1. Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε να υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης.
 2. Με την ίδια διαδικασία, ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση, εφόσον δεν παρέδωσε τις ποσότητες των καυσίμων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 27 και 28 της παρούσας.
 3. Κατά τα λοιπά σε περίπτωση που ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος επιβάλλονται σ΄ αυτόν οι κυρώσεις που αναφέρονται στο Ν.4412/2016.

ΆΡΘΡΟ 32

Εγγυήσεις ποιότητας

 1. Στη σύμβαση που θα καταρτισθεί ο ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι τα προσφερόμενα καύσιμα είναι αρίστης ποιότητας, σύμφωνα με τους όρους και τις σχετικές προδιαγραφές του Υπουργείου Ανάπτυξης και των επισήμων κρατικών φορέων, ότι έχουν τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι όροι αυτοί, ότι είναι απαλλαγμένα από ξένα σώματα, προσμίξεις κ.λ.π. και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση για την οποία τα προορίζει η Δ.Ε.Α.Δ.Ο.
 2. Η Δ.Ε.Α.Δ.Ο. διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. Ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση ν’ αντικαταστήσει, ύστερα από αίτηση της εταιρείας κάθε ποσότητα καυσίμου που προμήθευσε, μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω διαβεβαιώσεων. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι πως το μέγιστο ποσοστό καυσίμου που πρέπει να αντικατασταθεί δεν θα υπερβαίνει το 5% της αναληφθείσης προμήθειας.

            Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή των ακατάλληλων καυσίμων και αποστολής στο Δήμο των νέων σε αντικατάσταση των ακατάλληλων, θα βαρύνουν τον προμηθευτή.

 1. Εφόσον από τη χρήση του ακατάλληλου καυσίμου επήλθε φθορά στο μηχανολογικό εξοπλισμό και στα μηχανήματα της Δ.Ε.Α.Δ.Ο., ο προμηθευτής υποχρεούνται να αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε από το ακατάλληλο προϊόν. Επιπλέον, κατά την κρίση της Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να του επιβληθεί πρόστιμο, το οποίο οφείλει να καταβάλει ως αποζημίωση προς την Δ.Ε.Α.Δ.Ο. για τη βλάβη που προκάλεσε. Αν ο προμηθευτής δεν καταβάλει το πρόστιμο κηρύσσεται έκπτωτος, με όλες τις νόμιμες συνέπειες.
 2. Αν ο προμηθευτής καταστεί υπότροπος με την προμήθεια ακατάλληλου καυσίμου, κηρύσσεται έκπτωτος, με όλες τις νόμιμες συνέπειες.

ΆΡΘΡΟ 33

Τρόπος Πληρωμής

 1. Η πληρωμή της αξίας των καυσίμων και λιπαντικών θα γίνεται από την οικονομική υπηρεσία μετά την παραλαβή τους, μέσα σε προθεσμία (2) μηνών και με βάση τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Τιμολόγιο του προμηθευτή θεωρημένο από την αρμόδια αρχή για την κανονικότητα της τιμής

β) Πρωτόκολλο παραλαβής των ειδών

Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία της Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε

 1. Σε περίπτωση που η πληρωμή του αναδόχου καθυστερήσει από την Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η εταιρεία καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. Η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει πριν την ημερομηνία έκδοσης του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.

ΆΡΘΡΟ 34

Άλλα στοιχεία

 1. Η Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε δε θα κάνει αποδεκτές προσφορές που αναφέρονται σε μέρος της προκηρυχθείσας ποσότητας του κάθε είδους καυσίμου ανά ομάδα, κατά παρέκκλιση αυτής που ορίζεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.
 2. Η Δ.Ε.Α.Δ.Ο. δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων του κάθε είδους καυσίμου που αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων για κάθε είδος καυσίμου, ο μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση της εταιρείας.
 3. Πριν την εξάντληση των ποσοτήτων της μελέτης, η εταιρεία μπορεί να ζητήσει αύξηση των ποσοτήτων του προϋπολογισμού της μελέτης και της προϋπολογισθείσας αξίας μέχρι και 40%, εφόσον κρίνει τούτο σκόπιμο και επωφελές για την εταιρεία. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος υποχρεούται να ικανοποιήσει το αίτημα της εταιρείας, με το ίδιο ακριβώς ποσοστό έκπτωσης με αυτό της προσφοράς του και για το ίδιο ακριβώς είδος. Ο ανωτέρω όρος δεν είναι δεσμευτικός για την εταιρεία και σε καμία περίπτωση δεν υποχρεούται να πράξει τούτο, παρά μόνο εφόσον εκτιμήσει τις ανάγκες του και την προσφορά του αναδόχου για να προβεί σε τέτοια απαίτηση.
 4. Οικονομικές προσφορές που υπερβαίνουν τη δαπάνη του ενδεικτικού προϋπολογισμού, θα απορρίπτονται ως ασύμφορες.

 

ΆΡΘΡΟ 35

Κανόνες Δημοσιότητας της Διακήρυξης.

 1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε.
 2. Η περίληψη της παρούσης θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΔΕΑΔΟ ΑΕ και θα δημοσιευθεί σε δύο τοπικές εφημερίδες.

Η παρούσα διακήρυξη εγκρίθηκε με την αριθμό 4/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΑΔΟ ΑΕ

 

 

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε.

 

 

 

Νικόλαος Λαπάτσης

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ

 

ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟ.ΠΑ. & ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΑΜΜΟΡΥΧΕΙΩΝ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ

<<Δ.Ε.Α.Δ.Ο.  Α.Ε.>>

 

ΕΡΓΟ:

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

   

 

 

ΧΡΗΣΗ:

 

 

 

2022

 

        ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ : 212.943,96€ με Φ.Π.Α. 24%

                                               

 

ΘΕΜΑ :  « Προμήθεια καυσίμων κίνησης και λιπαντικών 2022 ».

ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

 

ΑΡΘΡΟ 1

 

α) Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών.

Β) Το πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης, θα παραδίδονται τμηματικά και ο εφοδιασμός των αυτοκινήτων και μηχανημάτων της Δ.Ε.Α.Δ.Ο. ΑΕ θα γίνεται με τμηματική παράδοση των ποσοτήτων 2 με 3 φορές την εβδομάδα στην έδρα της επιχείρησης στο λατομείο Λιτοχώρου.

Γ.)Για την προμήθεια βενζίνης και αερίου επί ποινή αποκλεισμού οι αντλίες ανεφοδιασμού του προμηθευτή δεν πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση μεγαλύτερη των 10 χιλιομέτρων σε ακτίνα από τα γραφεία της εταιρείας στο Λιτόχωρο.

Γ) Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 212.943,96€ ευρώ, συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α

 

ΑΡΘΡΟ 2

 

Η προμήθεια διέπεται από τις διατάξεις:

α) Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

Β) Της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).

γ) Του Ν. 2286/1995.

Δ) Του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006.

Ε) Την προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ με το

      ΠΔ 60/07.

Ζ) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016

H) Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021

 

ΑΡΘΡΟ 3

 

            Τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά είναι:

α) Διακήρυξη δημοπρασίας.

Β) Προϋπολογισμός και τιμολόγιο της προσφοράς.

Γ) Συγγραφή υποχρεώσεων

δ) Τεχνική περιγραφή.

 

ΑΡΘΡΟ 4

 

            Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε ποσοστό μηδέν εικοσιπέντε τοις εκατό (0,25%), συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης αντικαθίσταται με όμοια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή αναγνωρισμένης Τράπεζας, η οποία θα αφορά την καλή και πιστή εκτέλεση της προμήθειας και θα αντιστοιχεί σε ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%), χωρίς το Φ.Π.Α. επί της συνολικής συμβατικής αξίας.

 

ΑΡΘΡΟ 5

 

            Η προσφερόμενη έκπτωση επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης την ημέρα παράδοσης στο νομό Πιερίας  είναι σταθερή και αμετάβλητη και ισχύει για όλη τη διάρκεια της προμήθειας και δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση.

            Η πληρωμή θα γίνεται με ένταλμα που θα εκδίδεται μετά την τμηματική παραλαβή των καυσίμων και εφόσον η επιτροπή παραλαβής δεν διαπιστώσει κανένα πρόβλημα ως προς την ποιότητα και καταλληλότητα των καυσίμων.

            Επειδή η παράδοση των καυσίμων θα είναι τμηματική (2-3 φορές την εβδομάδα), σύμφωνα με τις προκύπτουσες ανάγκες της Δ.Ε.Α.Δ.Ο., θα εκδίδεται τιμολόγιο του προμηθευτή αμέσως μετά την παράδοση του καυσίμου. Η Δ.Ε.Α.Δ.Ο. υποχρεούται να εξοφλεί τον προμηθευτή μέσα σε διάστημα εξήντα (60) ημερών από την παραλαβή των καυσίμων και εφόσον ο προμηθευτής εκδώσει το τιμολόγιο και προσκομίσει τα νόμιμα δικαιολογητικά.

 

ΑΡΘΡΟ 6

 

            Αμέσως μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, ο ανάδοχος της προμήθειας θα κληθεί να υπογράψει τη σχετική σύμβαση. Κατά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των καυσίμων εξετάζεται η καταλληλότητα αυτών και συμμόρφωση με τις προδιαγραφές του Υπουργείου Ανάπτυξης. Εφόσον προκύψει ακαταλληλότητα των καυσίμων ο ανάδοχος οφείλει να προβεί σε άμεση αντικατάσταση αυτών. Εάν ο ανάδοχος δεν προβεί μέσα σε πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες από την ειδοποίησή του σε αντικατάσταση της τυχόν ακατάλληλης ποσότητας, η Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε  δικαιούται κατά την κρίση της να προβεί στην απόρριψη των καυσίμων ή στη μείωση του τιμήματος.

Το συγκεκριμένο ποσοστό θα εγκρίνει με απόφασή του το Διοικητικού Συμβούλιο.

 

ΑΡΘΡΟ 7

 

            Ο χρόνος εγγύησης δηλαδή ο χρόνος μετά την παραλαβή των καυσίμων από την επιτροπή παραλαβής ορίζεται σε  δύο ( 2 ) μήνες από την ημερομηνία παράδοσης της κάθε ποσότητας καυσίμου.

Η παράδοση των ποσοτήτων των καυσίμων θα γίνεται περιοδικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες της υπηρεσίας και κατόπιν έγγραφης εντολής της Δ.Ε.Α.Δ.Ο.. Υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά που ορίζει μεγαλύτερη χρόνο παράδοσης θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τις ποσότητες του κάθε είδους καυσίμου μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζεται στη σύμβαση.

Η Δ.Ε.Α.Δ.Ο. δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων, ο μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση της εταιρείας.

Πριν την εξάντληση των ποσοτήτων της μελέτης, η εταιρεία μπορεί να ζητήσει αύξηση των ποσοτήτων του προϋπολογισμού της μελέτης και της προϋπολογισθείσας αξίας μέχρι και 40%, εφόσον κρίνει τούτο σκόπιμο και επωφελές για την Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος υποχρεούται να ικανοποιήσει το αίτημα της εταιρείας, με το ίδιο ακριβώς ποσοστό έκπτωσης με αυτό της προσφοράς του και για το ίδιο ακριβώς είδος καυσίμου. Ο ανωτέρω όρος δεν είναι δεσμευτικός για την εταιρεία και σε καμία περίπτωση δεν υποχρεούται να πράξει τούτο, παρά μόνο εφόσον εκτιμήσει τις ανάγκες του και την προσφορά του αναδόχου για να προβεί σε τέτοια απαίτηση.

Η προμήθεια Βενζίνης – αερίου θα πραγματοποιείται από αντλία του προμηθευτή η οποία δεν μπορεί να απέχει παραπάνω από τα 10 χιλιόμετρα ακτίνα από τα γραφεία της Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε. Το πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης θα παραδίδεται τμηματικά στην έδρα της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε άλλο κτίριο της εταιρείας και σε ποσότητες που θα υποδεικνύονται εκ των προτέρων στον ανάδοχο.

 

ΑΡΘΡΟ 8

            Σε περίπτωση καθυστέρησης που οφείλεται σε υπαιτιότητα της Δ.Ε.Α.Δ.Ο. ή σε ανωτέρα βία η προθεσμία παράδοσης παρατείνεται για τόσο χρόνο όσο θα διαρκεί το από υπαιτιότητα της εταιρείας, ή από ανωτέρα βία κώλυμα του αναδόχου, ο οποίος όμως δεν δικαιούται καμιά αποζημίωση για την καθυστέρηση αυτή.

            Εάν ο προμηθευτής καθυστερήσει την παράδοση της προμήθειας, πέραν της προαναφερθείσης προθεσμίας, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με συνέπεια ολόκληρο το ποσό της εγγύησης να καταπέσει υπέρ της Δ.Ε.Α.Δ.Ο., σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

ΑΡΘΡΟ 9

 

Δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για μέρος μόνο των ποσοτήτων του κάθε είδους καυσίμου. Γι’ αυτό οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να προσφέρουν το κάθε είδος καυσίμου για ολόκληρη την ποσότητα που αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.

 

ΑΡΘΡΟ 10

            Τα καύσιμα θα είναι αρίστης ποιότητος και σύμφωνα με τις προδιαγραφές που επιβάλει η σχετική νομοθεσία.

            Ο ανάδοχος όταν υπογραφεί η σύμβαση υποχρεούται να προσέλθει και να λάβει τις σχετικές παραγγελίες από το τμήμα προμηθειών.

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 11

            Ατυχήματα, ζημιές, φόροι, τέλη, χαρτόσημα, βαρύνουν τον ανάδοχο χωρίς καμιά ευθύνη και υποχρέωση της Δ.Ε.Α.Δ.Ο. ΑΕ.

 

 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΛΙΤΟΧΩΡΟ, 20/01/ 2022
ΛΙΤΟΧΩΡΟ 20/01/2022

ΟΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΛΑΠΑΤΣΗΣ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

 

 

 

 

 

 

ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ

 

ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟ.ΠΑ. & ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΑΜΜΟΡΥΧΕΙΩΝ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ

<<Δ.Ε.Α.Δ.Ο.  Α.Ε.>>

 

ΕΡΓΟ:

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

   

 

ΧΡΗΣΗ:

 

 

2022

         ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 212.943.96€ με Φ.Π.Α. 24%

 

ΘΕΜΑ:  «Προμήθεια καυσίμων κίνησης και λιπαντικών της Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε. 2022  με ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό ».

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ – ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΔΑΠΑΝΗ
ΟΜΑΔΑ Α’
Α. Καύσιμα πετρελαίου κίνησης – θέρμανσης        
Α1. Πετρέλαιο κίνησης Λίτρο 140.000

 

1,00

 

140.000

 

Α2. Πετρέλαιο θέρμανσης Λίτρο 3.000 1,0 3.000
                                                                         ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α : 143.000,00 Ευρώ
ΟΜΑΔΑ Β’
Β1. Βενζίνη Αμόλυβδη Λίτρο 4.000 1,25 5.000
Β2. Αέριο Λίτρο 7.000 0.65 4.550
                                                                          ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β’ :9.550,00 Ευρώ
ΟΜΑΔΑ Γ’
Γ. Λιπαντικά
Β1. Λιπαντικά πετρελαιοκινητήρα-

βενζινοκινητήρα

Γ1. Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων SAE 15W-40 Λίτρο 450 4,5 2.025
Γ2 Λιπαντικό

Πετρελαιοκινητήρων SAE 10-40W

Λίτρο 230 4,5 1.035
Γ3. Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων SAE 20W-50 Λίτρο 240 4,20 1.008
Γ3Β Λιπαντικό Βενζινοκινητηρων SAE 15W-40 Λίτρο 50 4,5 225
ΣΥΝΟΛΟ 4.293
Λιπαντικά υδραυλικών συστημάτων
Γ4. Λάδι υδραυλικού SAE 10W30 Λίτρο 466 4,5 2.097
Γ5. Λάδι υδραυλικό 10W Λίτρο 200 4,5 900
Γ6. Λάδι υδραυλικού Τύπος ISO 68 Λίτρο 801 3 2.403
ΣΥΝΟΛΟ 5.400
Λιπαντικό οδοντωτών τροχών (Βαλβολίνη)
Γ7. Βαλβολίνη SAE 80/90W-GL 5 Λίτρο 300 4,3 1.290
Γ8. Βαλβολίνη SAE 140

 

Λίτρο 70 4.3 301,00
Γ9. Βαλβολίνη SAE 320 Λίτρο 70 4.3 301,00
Γ10. Παραφλού Λίτρο 200 5,2 1.040
Γ11. Λιπαντικό για κιβώτια ταχυτήτων  

10-30 TRASMISION

Λίτρο 200 3,5 700
Γ12. Λιπαντικό για κιβώτια ταχυτήτων  ATF Λίτρο 100 3,5 350
  ΣΥΝΟΛΟ 3.982
Λιπαντικά –Γράσσαλιθίου
Γ13. Γράσο λιθίου Νο 2 Λίτρο 600 4,3 2.580
Γ14. Γράσο ασβεστίου Νο2 Λίτρο 400 4,3 1.720
Γ15. Γράσο Νο 0 Λίτρο 100 4,3 430,00
Γ16. Γράσο περιστροφής Λίτρο 180 4,3 774,00
ΣΥΝΟΛΟ 5.504
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ’ 19.179,00 Ευρώ
ΑΘΡΟΙΣΜΑ:

Φ.Π.Α. 24%:

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

171.729,00

41.214,96

212.943,96

 

 

*Οι ποσότητες είναι ενδεικτικές και δίνατε να τροποποιηθούν ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες τις εταιρείας.

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΛΙΤΟΧΩΡΟ , 20/01/2022
ΛΙΤΟΧΩΡΟ 20/01/2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΠΑΤΣΗΣ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

 

 

 

 

 

 

ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ

 

ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟ.ΠΑ. & ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΑΜΜΟΡΥΧΕΙΩΝ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ

<<Δ.Ε.Α.Δ.Ο.  Α.Ε.>>

 

ΕΡΓΟ:

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

   

 

ΧΡΗΣΗ:

 

 

2022

         ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 212.943.96€ με Φ.Π.Α. 24%

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 

Για προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες της Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε.

 

Α. Πετρέλαιο κίνησης DIESEL σύμφωνα με τις παρακάτω προδιαγραφές αριθμός οκτανίων = 45 (ΜΙΝ) ΚΘΙ(κατώτερης θερμαντικής ικανότητας )=9.800-10.400 Koal/KG,περιεκτικότητα σε προσμίξεις θείου = 0,3 % (ΜΑΧ).

Το καύσιμο πρέπει να είναι απαλλαγμένο από άλλες προσμίξεις από νερό και φυσικά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει ανάμιξη με πετρέλαιο θέρμανσης.

Β. Τα προσφερόμενα λιπαντικά πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις της υπ’αριθμ. 176/94 (ΦΕΚ) τεχνικής προδιαγραφής και θα πρέπει να έχουν έγκριση κυκλοφορίας που δίδεται μετά την καταχώρηση των προσφερόμενων λιπαντικών στον κατάλογο που τηρεί η Δ/νση Πετροχημικών του Γενικού Χημείου του Κράτους.

 

Η έγκριση κυκλοφορίας θα κατατίθεται -επί ποινή αποκλεισμού-μαζί με την προσφορά του διαγωνιζομένου και θα έχει εκδοθεί από το Γ.Χ.Κ. Επίσης ο προμηθευτής θα καταθέσει υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 Άρθρο 8 που θα αναφέρει ότι οι προδιαγραφές των προσφερόμενων λιπαντικών είναι σύμφωνες με αυτές της μελέτης.

Τα προσφερόμενα ελαιολιπαντικά θα είναι πρωτογενή – συνθετικά και σε καμία περίπτωση δεν γίνονται δεκτές προσφορές με προϊόντα από αναγεννημένα ελαιολιπαντικά.

Για τα προσφερόμενα λιπαντικά θα κατατεθούν -επί ποινή αποκλεισμού-σε επίσημο έγγραφο της εταιρείας όλα τα τυπικά φυσικοχημικά χαρακτηριστικά, δηλαδή ειδικό βάρος, ιξώδες, δείκτης ιξώδους, σημείο ανάφλεξης, σημείο ροής και αλκαλικότητας (ΤΒΝ) καθώς και διάρκεια ζωής λιπαντικού (διανυθέντα Κm οχήματος ή ώρες λειτουργίας). Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου. Για τον ποιοτικό έλεγχο θα σταλούν δείγματα στο Γενικό Χημείο του Κράτους με έξοδα που θα βαρύνουν τον προμηθευτή.

Ο ποιοτικός και δειγματοληπτικός έλεγχος θα γίνει κατά την παραλαβή των λιπαντικών αλλά και κατά την διάρκεια χρήσης αυτών όταν συμπληρωθεί το ήμισυ της κατατεθείσης διάρκειας ζωής (διανυθέντα Κm ή ώρες) των λιπαντικών .

Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο του Γ.Χ.Κ. διαπιστωθεί ότι τα προσφερόμενα λιπαντικά δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές της μελέτης και της προσφοράς τους, θα επιβληθούν οι κυρώσεις που προβλέπει το άρθρο 33 του ΕΚΠΟΤΑ.

Οι τιμές των προσφορών θα δοθούν υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού στις αντίστοιχες μονάδες βάρους ή όγκου που αναφέρονται στη μελέτη της Υπηρεσίας.

 1. Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων, SAE 15 W -40 . Να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές:

ΑΡΙ: CH-4/CG-4/CF-4/CF , ACEA: E6/Ε7, εγκρίσεις των κατασκευαστών αυτοκινήτων (approval) VOLVO VDS-3, MAN M3275, MERCEDES BENZ 228.3.

 1. Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων, SAE 10 W -40 . Να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές:

ΑΡΙ CF, AREA E4-98,MANM3277,MB 228.5, SCANIA LDF, MTU TYPE 3, MACK T-9/EO-L, RENAULT RLD.

 1. Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων, SAE 20 W -50 .Να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές: ΑΡΙ: CH-4/CG-4/CF-4/CF , ACEA: E5/Ε3, εγκρίσεις των κατασκευαστών αυτοκινήτων (approval )VOLVO VDS-2, MAN M3275, MERCEDES BENZ 228.3.

4 . Λιπαντικό βενζινοκινητήρων συνθετικό, SAE 15 W -40 .Να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές:

ACEA : Α3/B3/B4 ΑΡΙ: SL/CF ,VW 505.00 εγκρίσεις των κατασκευαστών αυτοκινήτων (approval). .MERCEDES BENZ 229.1

5 .Υδραυλικό Λιπαντικό SAE 10 W -30 .Να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές:   API SF/CF

6 . Υδραυλικό Λιπαντικό τύπου ISO 68 Υψηλής ποιότητας λιπαντικό υδραυλικών τύπου HVLP ρευστότητας 68 κατά ISO, με άριστες απογαλακτοποιητικές ,αντιαφριστικές , αντισκωριακές, αντιοξειδωτικές ιδιότητες με μεγάλη αντοχή σε υψηλές πιέσεις το οποίο δεν θα περιέχει ψευδάργυρο.

Κατάλληλο για όλα τα υδραυλικά συστήματα τα οποία απαιτούν υδραυλικά λιπαντικά τύπου HVLP .

Να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές / εγκρίσεις DIN 51524(part 2) HLP, DENISON HF-2

 1. Λίπος διαρκείας λιθίου (γράσο) για ρουλεμάν τροχών ,εδράνων αξόνων.Να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές: NLGI – 2
 2. Λιπαντικό για αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων ΑΤ F Να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές: GM, DEXRON III, Allison C4
 3. Λιπαντικό οδοντωτών τροχών (βαλβολίνη) συνθετική SAE 80 W 90.Να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές:ΑΡΙGL-5, MIL-L-2105 D

9.Παραφλού Αντιψυκτικό υγρό προδιαλυμένο (αραιωμένο) για προστασία συστήματος ψύξης βενζινοκινητήρων

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ

 

ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟ.ΠΑ. & ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΑΜΜΟΡΥΧΕΙΩΝ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ

<<Δ.Ε.Α.Δ.Ο.  Α.Ε.>>

 

ΕΡΓΟ:

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

 

 

 

 

 

ΧΡΗΣΗ:

 

 

 

2022

         ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 212.943.96€ με Φ.Π.Α. 24%

 

 

 

ΘΕΜΑ: : «Προμήθεια καυσίμων κίνησης και λιπαντικών της Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε. 2022 με ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό».

 

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ % ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
Α. ΟΜΑΔΑ Α  
1. Πετρέλαιο κίνησης
2 Πετρέλαιο θέρμανσης
Β. ΟΜΑΔΑ Β
1 Βενζίνη Αμόλυβδη
2 Αέριο
Γ. ΟΜΑΔΑ Γ
  Β1. Λιπαντικά πετρελαιοκινητήρα-

βενζινοκινητήρα

1. Λιπαντικό πετρελαιοκινητ. SAE 15W-40
2 Λιπαντικό πετρελαιοκινητ. SAE 10-40W
3. Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων SAE 20W-50
Λιπαντικό βενζινοκινητήρων SAE 15W-40
Β2. Λιπαντικά υδραυλικών συστημάτων
4. Λάδι υδραυλικού SAE 10W30
5. Λάδι υδραυλικό 10 W
6 Λάδι υδραυλικού Τύπος ISO 68
Β3. Λιπαντικό οδοντωτών τροχών (Βαλβολίνη)
7. Βαλβολίνη SAE 80/90W-GL 5
8. Βαλβολίνη SAE 140
9. Βαλβολίνη SAE 320
10 Παραφλού
11 Λιπαντικό για κιβώτια ταχυτήτων

10-30 TRASMISION

12. Λιπαντικό για κιβώτια ταχυτήτων ATF
Β3. Λιπαντικά –Γράσσαλιθίου
13. Γράσο λιθίου  Νο2
14. Γράσο ασβεστίου Νο2
15. Γράσο Νο 0
16. Γράσο περιστροφής

 

 

Της επιχείρησης ……………………………………………………………………………….με έδρα ………………………………………………………………………………………………………….. οδός ………..

……………….…………………., αριθμός ……, τηλέφωνο …………………., fax ………….…….

 

 

ΛΙΤΟΧΩΡΟ..…../..…./ ….….

                                                                                                     Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

 

 

 

 

[2] Κατά τις αριθμ. 222/1998 και 230/1998 γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας αφορά τους εργαζομένους και τους εργοδότες της συμμετέχουσας εταιρείας. Όμως με την αριθμ. 794/2003 Απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας, κρίθηκε ότι δεν αποτελεί νόμιμη αιτιολογία για τον αποκλεισμό εταιρείας που συμμετείχε σε διαγωνισμό του δημοσίου, η μη προσκόμιση πιστοποιητικών ασφαλιστικής ενημερότητας των εργοδοτών και διοικούντων αυτής. Και η αριθμ. 74/2003 πράξη του 4ου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου έκρινε ότι για την απόδειξη της ασφαλιστικής ενημερότητας εταιρείας που συμμετέχει σε διαγωνισμό του δημοσίου, αρκεί η εταιρεία μαζί με την προσφορά της να έχει προσκομίσει πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας του νομικού της προσώπου για το προσωπικό που η ίδια απασχολεί, διότι ούτε από το νόμο, αλλά ούτε από τη διακήρυξη του διαγωνισμού απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών ασφαλιστικής ενημερότητας των μελών της διοίκησής της.

[3] Σύμφωνα με την αριθμ. 2854/1997 Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και την αριθμ. 667/2000 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, όταν σε διαγωνισμό συμμετέχουν νομικά πρόσωπα, υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού ποινικού μητρώου έχουν οι νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας ή οι διοικούντες αυτήν.

[4] Σύμφωνα με την αριθμ. 2854/1997 Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και την αριθμ. 667/2000 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, όταν σε διαγωνισμό συμμετέχουν νομικά πρόσωπα, υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού ποινικού μητρώου έχουν οι νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας ή οι διοικούντες αυτήν.

[5] Προκειμένου να διαπιστωθεί η φερεγγυότητα, η επαγγελματική αξιοπιστία και οι τεχνικές και οικονομικές δυνατότητες των προμηθευτών, μπορεί να ζητηθούν και άλλα έγγραφα, που κρίνει αναγκαία η Δημαρχιακή Επιτροπή, όπως π.χ. πιστοποιητικά ποιότητας (ISO) κατασκευαστή και πωλητή, κλπ.. Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω έγγραφα δεν είναι υποχρεωτικό να ζητούνται, επί ποινή αποκλεισμού.

 

 

 

PDF: 9Π6Ε465ΑΤΘ-ΑΧΔ -ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΚΑΥΣΙΜΩΝ-2022