ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών2018».

Η ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟ.ΠΑ.  ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΜΜΟΡΥΧΕΙΩΝ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ. Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε. Προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την Προμήθεια Καυσίμων κίνησης».   Προκύριξη (κατεβάστε το αρχείο) Περίληψη (κατεβάστε το αρχείο)

Read more

Διακήριξη πρόχειρου διαγωνισμού

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   Συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη τιμή με τεχνική προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου της υπηρεσίας: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΥΤΩΝ ΜΕ ΦΥΤΙΚΟ ΧΩΜΑ» προϋπολογισμού € 59.850,00 πλέον ΦΠΑ (24%) 14.364, ήτοι συνολικής προεκτιμώμενης δαπάνης € 74.214,00. σύμφωνα με τα οριζόμενα στον κανονισμό οικονομικής λειτουργίας.   Δείτε την προκύριξη […]

Read more

Διακήριξη πρόχειρου διαγωνισμού

Η Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Την ανάδειξη αναδόχου, µέσω πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισµού , µε κύριο κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά, για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΡΗΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΘΡΑΥΣΗΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΒΡΟΝΤΟΥΣ» ενδεικτικού προϋπολογισμού € 60.000 πλέον ΦΠΑ (24%) 14.400, ήτοι συνολικής προεκτιμώμενης δαπάνης € 74.400. Δείτε την προκύριξη (word) ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ […]

Read more

Διακήριξη πρόχειρου διαγωνισμού

Η Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Την ανάδειξη αναδόχου, µέσω πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισµού , µε κύριο κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά, για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «ΦΟΡΤΩΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΗΣ Δ.E.A.Δ.Ο Α.Ε.ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΡΟΓΓΙΑ ΚΑΙ ΓΚΟΥΡΑΝΙ ΒΡΟΝΤΟΥΣ» ενδεικτικού προϋπολογισμού € 60.000 πλέον ΦΠΑ (24%) 14.400, ήτοι συνολικής προεκτιμώμενης δαπάνης € 74.400.   Δείτε […]

Read more

Ανακοίνωση

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την εξυπηρέτηση της σύμβασης με αντικείμενο την αποκομιδή απορριμμάτων στον Δήμο Δίου – Ολύμπου.   Δείτε περισσότερα

Read more

Περίληψη διακήριξης πρόχειρου διαγωνισμού

  ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟ.ΠΑ. & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΜΜΟΡΥΧΕΙΩΝ ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ Με διακριτικό τίτλο Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε.             ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε. προκηρύσσει δηµόσιο πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισµό µε γραπτές προσφορές µε κύριο κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά για την «ΦΟΡΤΩΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΗΣ […]

Read more