Πρόσληψη Χειριστών Μηχανήματος Έργου με Ορισμένη Σχέση Εργασίας 2 μηνών – Ιούνιος 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ

ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟ.ΠΑ

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΜΜΟΡΥΧΕΙΩΝ

ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ

Ταχ. Δ/νση:ΒΙΟ.ΠΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ

Πληροφορίες: Ντούλκας Κωνσταντίνος

Τ.Κ.:60100

Τηλ:2352061412 εσωτ. 2

Mail: deadoae@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

Λιτόχωρο 22/06/2021

Αριθμ.Πρωτ.: 701

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΑΔΟ ΑΕ

Έχοντας υπόψη:

• Τις διατάξεις των άρθρων 58 και 59 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

  • • Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 1 του Ν.3812/2009 (ΦΕΚ 234/τ.Α’/28-12-2009) «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις».
  • • Τις διατάξεις των άρθρων 168-170 του Ν.3584/2007(ΦΕΚ 143/τ.Α’/28-06-2007)«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».
  • • Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.2738/1999 (ΦΕΚ 180/τ.Α’/09-09-1999) «Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στην Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις».
  • • Την αριθ.28/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου «Πρόσληψη δύο (2) χειριστών μηχανημάτων έργου (φορτωτή και εκσκαφέα) με 2μηνη σχέση εργασίας και δίπλωμα κατηγορίας 1ης, ειδικότητας Α, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών επεξεργασίας των ΑΕΚΚ που παρέλαβε η Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε.»
  • • Τις διατάξεις του άρθρου 74 του Νόμου 4745/2020 (ΦΕΚ 214Α/τ.Α’/06-11-2020)
  • • Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Νόμου 2190/1994 (Α’28)

 

 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

 

Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνουδύο ατόμων (2), διάρκειας δύο (2) μηνών,ήτοι: ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (φορτωτή – εκσκαφέα)που θα απασχοληθούν για την κάλυψη έκτακτων αναγκών της ΔΕΑΔΟ ΑΕ.»

 

 

 

 

 

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ

ΘΕΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΘΕΣΕΙΣ
1 101 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

 (ΦΟΡΤΩΤΗ – ΕΚΣΚΑΦΕΑ)

2 ΜΗΝΕΣ 2
ΣΥΝΟΛΟ   2

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

  ΠΙΝΑΚΑΣ : ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών

και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

101. ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 

 1) Άδεια μηχανοδηγού – χειριστή μηχανημάτων έργου  (Μ.Ε) 1ης Ειδικότητας Ομάδας Α΄(Ειδικότητα 1.5), σύμφωνα με το Π.Δ. 113/2012.

 2) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/83 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της αδείας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού – χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.

3) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική.

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

 Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα, επιτρέπεται η κάλυψή τους από υποψηφίους με:

 1) 1) Άδεια μηχανοδηγού – χειριστή μηχανημάτων έργου  (Μ.Ε) 1ης  Ειδικότητας Ομάδας Α΄(Ειδικότητα 1.5), σύμφωνα με το Π.Δ. 113/2012.

2) Ομώνυμο ή αντίστοιχο απολυτήριο τίτλο αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού-χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.

 3) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική.

 

4) Απολυτήριο τίτλο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τριταξίου Γυμνασίου ή απολυτήριο Δημοτικού σχολείου (για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης τεχνικής σχολής του Ν.Δ.580/1970 ή απολυτήριο τίτλο εργαστηρίων ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, του άρθ. 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλο ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών , μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας μηχανοδηγού – χειριστή (*).

 

(*) ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του π.δ.113/2012, εφόσον στην νέα αυτή άδεια δεν αναγράφεται η αρχική άδεια και η ημεροχρονολογία κτήσης αυτής, οφείλουν να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας από την οποία να προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία. Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται, προκειμένου να προσμετρηθεί το βαθμολογούμενο κριτήριο της εμπειρίας .

 

 

 

  Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής, για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας «περί ισοδυναμίας και αντιστοιχίας της άδειας οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης της ημεδαπής».

 

 

 

 

  • Οι υποψήφιοι της ειδικότητας πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
  • Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στα γραφεία της ΔΕΑΔΟ ΑΕ και στη δ/νση ΒΙΟ.ΠΑ Λιτοχώρου,  τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 

1. Φωτ/φο αστυνομικής ταυτότητας.

2. Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία μας).

3. Υπεύθυνη δήλωση (χορηγείται από την υπηρεσία μας).

4. Βασικό τίτλο σπουδών για την θέση που προβλέπεται από την ανακοίνωση.

5. Άδεια άσκησης επαγγέλματος σε ισχύ ελλιπές βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά ή επαγγελματικές ταυτότητες που προβλέπονται από την ανακοίνωση.

6. Ποινικό μητρώο

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Ολόκληρη η ανακοίνωση θα αναρτηθεί στο χώρο των ανακοινώσεων της ΔΕΑΔΟ ΑΕ , του δημοτικού καταστήματος καθώς και στην ιστοσελίδα της ΔΕΑΔΟ ΑΕ .

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από Τρίτη 22/06/2021 μέχρι και Δευτέρα 28/06/2021 από τις 07:00 πμ έως και τις 14:00 μ.μ .

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

α) Η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας μέχρι δύο(2)μηνώνγια την κάλυψη έκτακτων αναγκών στη ΔΕΑΔΟ ΑΕ, πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν,και εξαιρείται των διαδικασιών του ΑΣΕΠ και των κριτηρίων πρόσληψης του άρθρου 21 του Ν.2190/1994 (ΑΣΕΠ).

β) Το προσωπικό που θα απασχοληθεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας μέχρι δύο (2)μηνών, δεν επιτρέπεται να απασχοληθεί με όμοια σύμβαση εντός δώδεκα μηνών, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 21 του Ν.2738/1999.

Επίσης έχει κώλυμα υπέρβασης οκτάμηνης απασχόλησης μέσα στο κρίσιμο δωδεκάμηνο (παρ.2 του άρθρου 21 του Ν.2190/1994) για νέα απασχόληση οκτάμηνης διάρκειας.

γ) Παράταση, ανανέωση ή μετατροπή της σύμβασης σε αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρη.

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΠΑΤΣΗΣ

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ-2ΜΗΝΟ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2021-2-ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ.docx