Περίληψη διακήριξης πρόχειρου διαγωνισμού

 

LOGO-SIMA

ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟ.ΠΑ. & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΜΜΟΡΥΧΕΙΩΝ ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ

Με διακριτικό τίτλο Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε.

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε. προκηρύσσει δηµόσιο πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισµό µε γραπτές προσφορές µε κύριο κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά για την «ΦΟΡΤΩΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΗΣ Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε. ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΡΟΓΓΙΑ ΚΑΙ ΓΚΟΥΡΑΝΙ» .

 

 

Ο προϋπολογισµός ανέρχεται στο ποσό των Εβδομηντατεσσάρων  τετρακοσίων ευρώ ( 74.400,00 €) µε ΦΠΑ , ήτοι 60.000€ πλέον 14.400€ φπα. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισµό πέντε 0,5% επί του προϋπολογισµού  #300,00# €.

 

Στον διαγωνισµό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι επαγγελματίες, µε την έννοια της απόδειξης εγγραφής τους σε επαγγελµατικό μητρώο κατά τους όρους που καθορίζονται από τους νόµους της χώρας που είναι εγκατεστημένοι. Το παραπάνω αποδεικτικό για την Ελλάδα παρέχεται από το Επιµελητήριο.

 

Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί την 30 του µηνός Ιουνίου 2016, ηµέρα Πέμπτη  και ώρα 10:00π.µ  (ώρα λήξης υποβολής προσφορών) στα γραφεία της Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε.  ενώπιον της επιτροπής διαγωνισµού και σε περίπτωση αναβολής ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί την  Τρίτη 05 Ιουνίου και ώρα 10:00π.μ .

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι µπορούν να απευθύνονται όλες τις εργάσιµες ηµέρες από 09.00 π.µ. έως 14.00 µ.µ. στο τηλέφωνο 23520 61412 εσωτ. 2.

 

 

                                                      

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ