Διακήρυξη Εκποίησης Εξοπλισμού 2023

Λιτόχωρο – Βροντού Πιερίας                                                                                          05/01/2023

Πληροφορίες : Κόκκινος Βασίλειος                                                                         Αρ. Πρωτ. :911

Τηλ. : 2352061412                                                                                                             

Fax. : 2352061213            

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε.

 

Έχοντας υπόψη:

α. Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου30/2022 για την έγκριση εκποίησης εξοπλισμού της Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε..

β. Το από 05-01-2023πρακτικό εκτίμησης της αξίας του υπό εκποίηση εξοπλισμού,από την τριμελή επιτροπή η οποία ορίστηκε με την υπ αριθμό 30/2022 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου. 

γ. Τις διατάξεις του ΠΔ 270/81,με το οποίο καθορίζεται ότι οι διατάξεις για τον τρόπο εκποίησης των υλικών των δήμων και κοινοτήτων εφαρμόζονται και για τις δημοτικές επιχειρήσεις.

ε. Το άρθρο 23 του κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης της Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

 1. 1. Ανοιχτή φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για την εκποίηση εξοπλισμού ιδιοκτησίας της Δ.Ε.Α.Δ.Ο.και συγκεκριμένα:
Α/Α ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΙΜΕΣ ΕΚΙΝΝΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1 ΣΙΛΟ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – (ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΊΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ) (σιλό φόρτωσης ,ταινίες, μίξερ, κοχλίες, ηλεκτρικοίπίνακες με αυτοματισμούς) 3.500 € 1
2 ΤΑΙΝΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – (ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΊΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ) 1.500 € 1
4 ΜΙΞΕΡ – (ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΊΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ) 3.000 € 1
5 ΚΟΧΛΙΕΣ – (ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΊΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ) 1.500 € 2
6 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥΣ – (ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΊΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ) 1.000 € 1
7 ΦΟΡΤΩΤΗΣ HANOMAG 1.500 € 1
8 ΜΠΕΤΟΝΙΕΡΑ IVECO 5.000 € 1
  ΣΙΔΕΡΕΝΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2.700 € 1

 

(πλέον Φ.Π.Α. 24%)

 

 1. 2.Η δημοπρασία είναι φανερή, προφορική και πλειοδοτική σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 192 του Ν.3463/06(Δ.Κ.Κ.) & του Π.Δ.270/81. Θα διεξαχθεί σε ημέρα και ώρα που θα καθορίσει η Δ.Ε.Α.Δ.Ο., η οποία θα ορίζει και τριμελή επιτροπή για την διεξαγωγή του διαγωνισμού.
 2. 3.Η Δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ’ όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η επιτροπή διαγωνισμού.
 3. 4.Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται σε πρακτικά κατά σειράν εκφωνήσεως μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Πάσα προσφορά είναι δεσμευτική για τον εκάστοτε πλειοδοτούνται, η δέσμευση δε αύτη μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη.
 4. 5.Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο προς την επί της δημοπρασίας επιτροπή, προ της ενάρξεως του συναγωνισμού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.

            6. Η απόφαση της επί της δημοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά. Επίσης αποκλείονται από τον διαγωνισμό όσοι είναι οφειλέτες της Δ.Ε.Α.Δ.Ο. υπερήμεροί άνω του 1 έτους. (Εξαιρούνται οι έχοντες ενημερωμένη ρύθμιση οφειλών έως σήμερα).

 1. 7. Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται επί απλού χάρτου. και υπογράφονται από τον τελευταίο πλειοδότη και τον εγγυητή αυτού. Αν κάποιος από αυτούς είναι αγράμματος, υπογράφει άντ’ αυτού άλλος, βάσει, ειδικού νομίμου πληρεξουσίου η δύο πρόσωπα εκ των παρισταμένων κατά την διενέργεια της δημοπρασίας, τα οποία καλεί ή Επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας και τα οποία βεβαιώνουν στο πρακτικό της δημοπρασίας ότι ό τελευταίος πλειοδότης ή ο εγγυητής του δήλωσε άγνοια γραμμάτων.
 2. 8. Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα αποζημίωσης από τη μη κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας.

Η συμμετοχή στη δημοπρασία σημαίνει ανεπιφύλακτα αποδοχή όλων των όρων της παρούσας.

 

 1. 9. Η δημοπρασία θα είναι προφορική και θα διεξαχθεί στην έδρα της Επιχείρησης, στο ΒΙΟ.ΠΑ. Λιτοχώρου, θα διεξαχθεί δε σε τρία στάδια:

α.Στάδιο 1ο: Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν, μπορούν να καταθέσουν φάκελο με τα δικαιολογητικά που περιγράφονται στην παρούσα προκήρυξη, μέχρι την 17/01/2023 ημέρα Τρίτηκαι ώρα 11:00,εκδήλωση ενδιαφέροντος μετά το πέρας της ποιο πάνω ημερομηνίας και ώρας δεν θα γίνεται δεκτή. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί στις 24/01/2023 ίδια ώρα.

β. Στάδιο 2ο: Η επιτροπή της δημοπρασίας, θα ελέγξει τα δικαιολογητικά των συμμετεχόντων.

γ. Στάδιο 3ο: Έπειτα στο στάδιο αυτό θα διεξαχθεί η διαδικασία του ανοιχτού προφορικού πλειοδοτικού διαγωνισμού. Στη φάση αυτή θα συμμετέχουν όλοι εκείνοι των οποίωντα δικαιολογητικά έγιναν αποδεκτά από την επιτροπή κατά το 2ο στάδιο.

δ. Η Επιτροπή που θα διενεργήσει την δημοπρασία, βάσει του Π.Δ.270/81, αποτελείται από τους:

 

 •         Αστέριος Φαρμάκης, Πρόεδρος της επιτροπής
 •         Γουλάντας Βασίλειος, Μέλος
 •         ΣιαμήτραςΑθανάσιος,Μέλος

ε. Η τελικές προφορικές προσφορές όταν ολοκληρωθούν θα πρέπει να κατατεθούν και γραπτά την ίδια μέρα και ώρα του διαγωνισμού. Επίσης γίνονται δεκτές και γραπτές προσφορές χωρίς την παρουσία του πλειοδότη εφόσον έχουν παραληφθεί από την γραμματεία της επιχείρησης έως και την παραμονή των 2 αναφερόμενων ημερομηνιών (δηλαδή 16/01/2023 και 23/01/2023).

 

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

      10.Η εκποίηση των μηχανημάτων γίνεται ανά αριθμημένο τμήμα όπως αναφέρεται στον παραπάνω πίνακα. Ο πλειοδότης μπορεί να καταθέσει προσφορά για ένα ή περισσότερα αριθμημένα τμήματα.(Δηλαδή θα πρέπει για κάθε τμήμα να υπάρχει ξεχωριστή προσφορά).Οι τιμές των προσφορών θα είναι σε καθαρή αξία και κατόπιν θα υπολογίζεται ο Φ.Π.Α.

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΡΙΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

      11.Πρώτη προσφορά, που αποτελεί την τιμή εκκίνησης, ορίζεται το ποσό της τιμής εκτίμησης. Κάθε αύξηση της προσφοράς από την πρώτη και μετά θα γίνεται κατά εκατό (100,00€) ευρώ ή σε πολλαπλάσια αυτού.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

      12.Στη δημοπρασία έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα, ΟΤΑ, Νομικά Πρόσωπα ΟΤΑ και συνεταιρισμοί φυσικών ή νομικών προσώπων.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

      13.Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό θα πρέπει να προσέλθουν οι ίδιοι ή ο νόμιμα εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός τους στην έδρα της Επιχείρησης και να προσκομίσουν φάκελο με τα παρακάτω δικαιολογητικά συμμετοχής:

α. Αίτηση με τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου.

β. Καταστατικό, αν πρόκειται για Εταιρεία και έγγραφο εξουσιοδότησης του εκπροσώπου της, που υπογράφει την αίτηση.

γ. Συγκεντρωτική Υπεύθυνη δήλωση ότι:

 1. έχουν πλήρη γνώση των όρων και των σχετικών διατάξεων που αφορούν την παρούσα δημοπρασία, τους οποίους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως
 2. έχουν επισκεφθεί το χώρο φύλαξης του εξοπλισμού και έχουν λάβει γνώση της φυσικής τους κατάστασης του εξοπλισμού και την αποδέχονται ως έχει.
 3. περί μη πτωχεύσεως.

δ.Φορολογική, ασφαλιστική ενημερότητα.

ε. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στη δημοπρασία, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα πιο κάτω σχετικά.

ζ. Για ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ, εξουσιοδότηση του εκπροσώπου από το αρμόδιο όργανο και

έγκριση συμμετοχής του στη δημοπρασία με την επισήμανση ότι αναγνωρίζει τις

πράξεις του εκπροσώπου του και δεσμεύεται απ’ αυτές.

η. Εφόσον υποβάλλει προσφορά ως εταιρεία θα πρέπει να καταθέσει το καταστατικό της εταιρείας  ή εξουσιοδότηση της εταιρείας ότι εξουσιοδοτεί να καταθέσει προσφορά στον εν λόγω διαγωνισμό. Επίσηςεφόσον καταθέτει προσφορά Εταιρεία απαιτούνται το  καταστατικό σύστασης και τυχόν τροποποιήσεις του.

 1. 14. Εκδήλωση ενδιαφέροντος μετά το πέρας της δημοπρασίας δεν θα γίνει αποδεκτή.
 2. 15. Η επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας διατηρεί το δικαίωμα, αν κρίνει ότι τα δικαιολογητικά της πρόσκλησης ενδιαφέροντος δεν ικανοποιούν τα δεδομένα του διαγωνισμού, να επαναλάβει την πρόσκληση ενδιαφέροντος.
 3. 16. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής θα κατατεθούν στην έδρα της επιχείρησης. Η επιτροπή μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, θα κρίνει αν αυτά πληρούν τους όρους της διακήρυξης και θα τους καλέσει να συμμετέχουν στη δημοπρασία, καταθέτοντας ταυτόχρονα εγγυητική επιστολή συμμετοχής.
 4. 17.  Το πρακτικό της επιτροπής θα κοινοποιηθεί για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

 1. 18. Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο της επιχείρησης.
 2. 19. Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται όπως, εντός επτά ημερών, αρχομένων από την κοινοποίηση της απόφασης περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, να προσέλθει για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, άλλως και η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ της επιχείρησης, χωρίς δικαστική παρέμβαση, και ενεργείται αναπλειστηριασμός εις βάρος του, ο οποίος ευθύνεται για το μεγαλύτερο τυχόν οικονομικό αποτέλεσμα της δημοπρασίας από αυτό της προηγούμενης.
 3. 20. Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας των επτά ημερών η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

 1. 21. Η παραλαβή του εξοπλισμού από τον πλειοδότη θα γίνει με ιδία μέσα, εντός τριάντα ημερών (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης με ταυτόχρονη κατάθεση του αντιτίμου από τον πλειοδότη σε λογαριασμό Τραπέζης της Επιχείρησης.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 1. 22. Η Εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία, ορίζεται ίση με το 2% της αξίας εκτίμησης του εξοπλισμού που θέλει να συμμετέχει ο πλειοδότης σύμφωνα με τον πίνακα των οκτώ μηχανημάτωνκαι δηλώνετε εγγράφως σε απλή επιστολή ενυπόγραφη μέσα στον φάκελο  των δικαιολογητικών. Η εγγυητική μπορεί να εκδοθεί από τοΤαμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας χωρών μελών της Ε.Ε.
 2. 23. Η εγγυητική αυτή επιστολή επιστρέφεται στους συμμετέχοντες, εκτός του πλειοδότη, με την υπογραφή της σύμβασης από τον πλειοδότη.
 3. 24. Η εγγύηση αυτή παραμένει στα χέρια της επιχείρησης και θα επιστραφεί στον πλειοδότη μετά το τέλος αυτής, εφόσον δεν υπάρχουν μεταξύ των μερών διαφορές κατά την εξόφληση του τιμήματος . Σε περίπτωση μη έγκαιρης εξόφλησης ή κήρυξης αυτού έκπτωτου, η εγγύηση καταπίπτει υπέρ της επιχείρησης , ως συμφωνημένης ποινικής ρήτρας.

ΕΚΠΤΩΣΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΗ

            25.Η παράβαση κάθε όρου τις παρούσας, θεωρουμένων όλων ουσιωδών, από του πλειοδότη, ανεξαρτήτως των λοιπών μέτρων των λαμβανομένων εις βάρος τούτου, δυνάμει τις παρούσης, επιφέρει τις νόμιμες σε βάρος του συνέπειες.

            26.Περί     της εκπτώσεως του πλειοδότη αποφασίζει το Συμβούλιο της Επιχείρησης η δε σχετική απόφαση εκτελείται πάραυτα.

            27.Η   σιωπηρή ανοχή παραβάσεως ή καταστρατηγήσεως διατάξεως της παρούσης δεν λογίζεται ως έγκριση ή παραίτηση δικαιώματος τινός ή τροποποίηση της παρούσης

εκποίησης ούτε παρέχει κάποιο δικαίωμα στον πλειοδότη.

 1. 28. Η κήρυξη έκπτωτου πλειοδότη έχει ως συνέπεια να εκπέσει υπέρ της επιχείρησης η κατατεθείσα εγγύηση ,ως ποινική ρήτρα, μη υπολογιζόμενη στις τυχόν άλλες οφειλές του έκπτωτου πλειοδότη.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 1. 29. Η περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας, με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος – έδρας του δήμου και σε 2 τουλάχιστον τοπικές εφημερίδες.
 2. 30. Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί στον ιστότοπο της Δ.Ε.Α.Δ.Ο. www.deado.gr και σε κάθε άλλο πρόσφορο ηλεκτρονικό μέσο.

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

           31.Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται στις ακόλουθες περιπτώσεις, εάν:

α. Δεν παρουσιάσθηκε σε αυτή πλειοδότης.

β. Το αποτέλεσμα αυτής κριθεί ασύμφορο ,λόγω του επιτευχθέντος τιμήματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας

γ. Μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, ή τη σύμβαση εκποίησης επίσης όταν, μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως, δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.

           32.Στη (γ) περίπτωση, η δημοπρασία επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη, ως ελάχιστο δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ’ ονόματι τούτου κατακυρώθην ποσό, δυνάμενο να μειωθεί με απόφαση του συμβουλίου.

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ

 1. 33. Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται (από την ημερομηνία δημοσίευσης έως και την προηγούμενη ημέρα από τον διαγωνισμό) από την Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε. (κ. Βασίλειο Κόκκινο και κ. Κων/νο Καρλέτσα) από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 10:00π.μ. έως 13:00 μ.μ. στο τηλέφωνο 23520 61412.

 

 

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                                      ΕΘΕΩΡΗΘΗ

Ο Γεν. Δ/ντης της Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε.                                      Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε.

 

 

Βασίλειος Κόκκινος                                                             Αστέριος Φαρμάκης

 

 

 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

Ημερομηνία : …../……/2023

 

 

Α/Α ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΙΜΗ ΕΚΙΝΝΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΕ ΕΥΡΩ

1 ΣΙΛΟ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – (ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΊΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ) (σιλό φόρτωσης ,ταινίες, μίξερ, κοχλίες, ηλεκτρικοίπίνακες με αυτοματισμούς) 3.500 € 1 …..……………..€
2 ΤΑΙΝΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – (ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΊΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ) 1.500 € 1 …..…………….€
4 ΜΙΞΕΡ – (ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΊΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ) 3.000 € 1 ………………….€
5 ΚΟΧΛΙΕΣ – (ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΊΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ) 1.500 €                   1 ή 2 .…………………€
6 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥΣ – (ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΊΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ) 1.000 € 1 ………………….€
7 ΦΟΡΤΩΤΗΣ HANOMAG 1.500 € 1 ………………….€
8 ΜΠΕΤΟΝΙΕΡΑ IVECO 5.000 € 1 .…………………€
  ΣΙΔΕΡΕΝΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2.700 € 1 .…………………€

 

 

 

 

Υπογραφή του πλειοδότη

 

 

 

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

 

 

ΦΟΡΤΩΤΗΣ

ΦΟΡΤΩΤΗΣ

ΦΟΡΤΩΤΗΣ

ΣΙΛΟ

ΣΙΛΟ

ΣΙΛΟ

ΣΙΛΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΜΠΕΤΟΝΙΕΡΑ

ΜΠΕΤΟΝΙΕΡΑ

ΜΠΕΤΟΝΙΕΡΑ

ΜΙΞΕΡ

ΜΙΞΕΡ

ΜΙΞΕΡ

ΤΑΙΝΙΑ

ΚΟΧΛΙΕΣ

ΚΟΧΛΙΕΣ

ΚΟΧΛΙΕΣ

ΤΑΙΝΙΕΣ – ΚΟΧΛΙΕΣ

ΔΕΞΑΜΕΝΗ

 

PDF:

Διακήρυξη Εκποίησης Εξοπλισμού 2023

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

ΔΙΑΚHΡYΞΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΕΑΔΟ 2023 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ