Διακήριξη πρόχειρου διαγωνισμού

Η Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Την ανάδειξη αναδόχου, µέσω πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισµού , µε κύριο κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά, για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «ΦΟΡΤΩΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΗΣ Δ.E.A.Δ.Ο Α.Ε.ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΡΟΓΓΙΑ ΚΑΙ ΓΚΟΥΡΑΝΙ ΒΡΟΝΤΟΥΣ» ενδεικτικού προϋπολογισμού € 60.000 πλέον ΦΠΑ (24%) 14.400, ήτοι συνολικής προεκτιμώμενης δαπάνης € 74.400.

 

Δείτε Περισσότερα