Διακήριξη πρόχειρου διαγωνισμού

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη τιμή με τεχνική προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου της υπηρεσίας: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΥΤΩΝ ΜΕ ΦΥΤΙΚΟ ΧΩΜΑ» προϋπολογισμού € 59.850,00 πλέον ΦΠΑ (24%) 14.364, ήτοι συνολικής προεκτιμώμενης δαπάνης € 74.214,00. σύμφωνα με τα οριζόμενα στον κανονισμό οικονομικής λειτουργίας.

 

Δείτε την προκύριξη (word)

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  ΜΕΛΕΤΗΣ

TEΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ