ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ

 

 

ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟ.ΠΑ. & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΜΜΟΡΥΧΕΙΩΝ ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ

Με διακριτικό τίτλο Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε.

 

 

Λιτόχωρο – Βροντού Πιερίας                                                                                              30/01/2023

Πληροφορίες : Κόκκινος Βασίλειος                                                                               Αρ. Πρωτ. 931   

Τηλ. : 2352061412                                                                                                            

Fax. : 2352061213            

                    

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

α. Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 1/2023 για την έγκριση εκμίσθωσης έκτασης της Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε.

β. Τις διατάξεις του ΠΔ 270/81,με το οποίο καθορίζεται ότι οι διατάξεις για τον τρόπο εκμίσθωσης ακινήτων των δήμων και κοινοτήτων εφαρμόζονται και για τις δημοτικές επιχειρήσεις.

γ. Το άρθρο 23 του κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης της Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 1. 1 . Ανοιχτή φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση έκτασης της Δ.Ε.Α.Δ.Ο. και συγκεκριμένα έκτασης τουλάχιστον 20 στρεμμάτων (έως 50 στρεμμάτων) πλησίον του λατομείου Λιτοχώρου για διάστημα από 30/05/2023 έως 15/06/2023 για την πραγματοποίηση έκθεσης.
 2. 2. Η δημοπρασία είναι φανερή, προφορική και πλειοδοτική σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 192 του Ν.3463/06(Δ.Κ.Κ.) & του Π.Δ.270/81. Θα διεξαχθεί σε ημέρα και ώρα που θα καθορίσει η Δ.Ε.Α.Δ.Ο., η οποία  θα ορίζει και τριμελή επιτροπή για την διεξαγωγή του διαγωνισμού.
 3. 3. Η Δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ’ όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η επιτροπή διαγωνισμού.
 4. 4. Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται σε πρακτικά κατά σειράν εκφωνήσεως μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Πάσα προσφορά είναι δεσμευτική για τον εκάστοτε πλειοδοτούνται, η δέσμευση δε αύτη μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη.
 5. 5. Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο προς την επί της δημοπρασίας επιτροπή, προ της ενάρξεως του συναγωνισμού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.
 6. 6. Η απόφαση της επί της δημοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά. Επίσης αποκλείονται από τον διαγωνισμό όσοι είναι οφειλέτες της Δ.Ε.Α.Δ.Ο. υπερήμεροί άνω του 1 έτους. (Εξαιρούνται οι έχοντες ενημερωμένη ρύθμιση οφειλών έως σήμερα).
 7. 7. Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται επί απλού χάρτου. και υπογράφονται από τον τελευταίο πλειοδότη και τον εγγυητή αυτού. Αν κάποιος από αυτούς είναι αγράμματος, υπογράφει άντ’ αυτού άλλος, βάσει, ειδικού νομίμου πληρεξουσίου η δύο πρόσωπα εκ των παρισταμένων κατά την διενέργεια της δημοπρασίας, τα οποία καλεί ή Επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας και τα οποία βεβαιώνουν στο πρακτικό της δημοπρασίας ότι ό τελευταίος πλειοδότης ή ο εγγυητής του δήλωσε άγνοια γραμμάτων.
 8. 8. Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα αποζημίωσης από τη μη κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας.

Η συμμετοχή στη δημοπρασία σημαίνει ανεπιφύλακτα αποδοχή όλων των όρων της παρούσας.

 1. 9. Η δημοπρασία θα είναι προφορική και θα διεξαχθεί στην έδρα της Επιχείρησης, στο ΒΙΟ.ΠΑ. Λιτοχώρου, θα διεξαχθεί δε σε τρία στάδια:

α. Στάδιο 1ο: Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν, μπορούν να καταθέσουν φάκελο με τα δικαιολογητικά που περιγράφονται στην παρούσα προκήρυξη, μέχρι την 21/02/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00,εκδήλωση ενδιαφέροντος μετά το πέρας της πιο πάνω ημερομηνίας και ώρας δεν θα γίνεται δεκτή. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί στις 28/02/2023 ίδια ώρα.

β. Στάδιο 2ο: Η επιτροπή της δημοπρασίας, θα ελέγξει τα δικαιολογητικά των συμμετεχόντων.

γ. Στάδιο 3ο: Έπειτα στο στάδιο αυτό θα διεξαχθεί η διαδικασία του ανοιχτού προφορικού πλειοδοτικού διαγωνισμού. Στη φάση αυτή θα συμμετέχουν όλοι εκείνοι των οποίων τα δικαιολογητικά έγιναν αποδεκτά από την επιτροπή κατά το 2ο στάδιο.

δ. Η Επιτροπή που θα διενεργήσει την δημοπρασία, βάσει του Π.Δ.270/81, αποτελείται από τους:

 

 • (1) Αστέριος Φαρμάκης, Πρόεδρος της επιτροπής με αναπ. τον Νικ. Λαμπονίκο

 

 • (2) Λαπάτση Νικόλαο, Μέλος με αναπληρωτή τον Κουριάτη Κώστα
 • (3) Βασίλειο Γουλάντα, Μέλος με αναπληρωτή τον Αθανάσιο Σιαμήτρα

ε. Η τελικές προφορικές προσφορές όταν ολοκληρωθούν θα πρέπει να κατατεθούν και γραπτά την ίδια μέρα και ώρα του διαγωνισμού. Επίσης γίνονται δεκτές και γραπτές προσφορές χωρίς την παρουσία του πλειοδότη εφόσον έχουν παραληφθεί από την γραμματεία της επιχείρησης έως και την παραμονή των 2 αναφερόμενων ημερομηνιών (δηλαδή 21/02/2023 και 28/02/2023).

 

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

 1. 10. Η τιμή των προσφορών θα είναι σε καθαρή αξία και κατόπιν θα υπολογίζονται τυχόν επιπλέον φόροι.

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΡΙΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 1. 11. Πρώτη προσφορά, που αποτελεί την τιμή εκκίνησης, ορίζεται το ποσό των 100 ευρώ ανά στρέμμα. Κάθε αύξηση της προσφοράς από την πρώτη και μετά θα γίνεται κατά τριάντα (30,00€) ευρώ ανά στρέμμα ή σε πολλαπλάσια αυτού. Ελάχιστη προσφορά είναι τα 20 στρέμματα, δηλαδή 2.000 ευρώ.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 1. 12. Στη δημοπρασία έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα, ΟΤΑ, Νομικά Πρόσωπα ΟΤΑ και συνεταιρισμοί φυσικών ή νομικών προσώπων.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 1. 13. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό θα πρέπει να προσέλθουν οι ίδιοι ή ο νόμιμα εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός τους στην έδρα της Επιχείρησης και να προσκομίσουν φάκελο με τα παρακάτω δικαιολογητικά συμμετοχής:

α. Αίτηση με τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου.

β. Καταστατικό, αν πρόκειται για Εταιρεία και έγγραφο εξουσιοδότησης του εκπροσώπου της, που υπογράφει την αίτηση.

γ. Συγκεντρωτική Υπεύθυνη δήλωση ότι:

 1. 1. έχουν πλήρη γνώση των όρων και των σχετικών διατάξεων που αφορούν την παρούσα δημοπρασία, τους οποίους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως
 2. 2. έχουν επισκεφθεί το χώρο και έχουν λάβει γνώση της κατάστασης του και συμφωνούν.

δ. Φορολογική, ασφαλιστική ενημερότητα (ή υπεύθυνη δήλωση ότι είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος)

ε. Για ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ, εξουσιοδότηση του εκπροσώπου από το αρμόδιο όργανο και έγκριση συμμετοχής του στη δημοπρασία με την επισήμανση ότι αναγνωρίζει τις πράξεις του εκπροσώπου του και δεσμεύεται απ’ αυτές.

στ. Εφόσον υποβάλλει προσφορά ως εταιρεία θα πρέπει να καταθέσει το καταστατικό της εταιρείας  ή εξουσιοδότηση της εταιρείας ότι τον εξουσιοδοτεί να καταθέσει προσφορά στον εν λόγω διαγωνισμό. Επίσης εφόσον καταθέτει προσφορά Εταιρεία απαιτούνται το  καταστατικό σύστασης και τυχόν τροποποιήσεις του.

 

 

 1. 14. Εκδήλωση ενδιαφέροντος μετά το πέρας της δημοπρασίας δεν θα γίνει αποδεκτή.
 2. 15. Η επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας διατηρεί το δικαίωμα, αν κρίνει ότι τα δικαιολογητικά της πρόσκλησης ενδιαφέροντος δεν ικανοποιούν τα δεδομένα του διαγωνισμού, να επαναλάβει την πρόσκληση ενδιαφέροντος.
 3. 16. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής θα κατατεθούν στην έδρα της επιχείρησης. Η επιτροπή μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, θα κρίνει αν αυτά πληρούν τους όρους της διακήρυξης και θα τους καλέσει να συμμετέχουν στη δημοπρασία, καταθέτοντας ταυτόχρονα εγγυητική επιστολή συμμετοχής.
 4. 17. Το πρακτικό της επιτροπής θα κοινοποιηθεί για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

 1. 18. Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο της επιχείρησης.
 2. 19. Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται όπως, εντός επτά ημερών, αρχομένων από την κοινοποίηση της απόφασης περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, να προσέλθει για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, άλλως και η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ της επιχείρησης, χωρίς δικαστική παρέμβαση, και ενεργείται αναπλειστηριασμός εις βάρος του, ο οποίος ευθύνεται για το μεγαλύτερο τυχόν οικονομικό αποτέλεσμα της δημοπρασίας από αυτό της προηγούμενης.
 3. 20. Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας των επτά ημερών η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ

 1. 21. Η υπογραφή της σύμβασης θα γίνει τουλάχιστον 1 μήνα πριν την έναρξη εργασιών διαμόρφωσης του χώρου, με ταυτόχρονη κατάθεση του μισθώματος από τον πλειοδότη σε λογαριασμό Τραπέζης της Επιχείρησης.

ΕΚΠΤΩΣΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΗ

 1. 22. Η παράβαση κάθε όρου τις παρούσας, θεωρουμένων όλων ουσιωδών, από του πλειοδότη, ανεξαρτήτως των λοιπών μέτρων των λαμβανομένων εις βάρος τούτου, δυνάμει τις παρούσης, επιφέρει τις νόμιμες σε βάρος του συνέπειες.
 2. 23. Περί της εκπτώσεως του πλειοδότη αποφασίζει το Συμβούλιο της Επιχείρησης η δε σχετική απόφαση εκτελείται πάραυτα.
 3. 24. Η σιωπηρή ανοχή παραβάσεως ή καταστρατηγήσεως διατάξεως της παρούσης δεν λογίζεται ως έγκριση ή παραίτηση δικαιώματος τινός ή τροποποίηση της παρούσης εκποίησης ούτε παρέχει κάποιο δικαίωμα στον πλειοδότη.

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 1. 25. Η περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας, με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος – έδρας του δήμου και σε 1 τοπική εφημερίδα. Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο.
 2. 26. Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί στον ιστότοπο της Δ.Ε.Α.Δ.Ο. www.deado.gr και σε κάθε άλλο πρόσφορο ηλεκτρονικό μέσο.

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 

 1. 27. Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται στις ακόλουθες περιπτώσεις, εάν:

α. Δεν παρουσιάσθηκε σε αυτή πλειοδότης.

β. Το αποτέλεσμα αυτής κριθεί ασύμφορο ,λόγω του επιτευχθέντος τιμήματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας

γ. Μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, ή τη σύμβαση εκποίησης επίσης όταν, μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως, δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.

 1. 28. Στη (γ) περίπτωση, η δημοπρασία επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη, ως ελάχιστο δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ’ ονόματι τούτου κατακυρώθην ποσό, δυνάμενο να μειωθεί με απόφαση του συμβουλίου.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ

 1. 29. Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται (από την ημερομηνία δημοσίευσης έως και την προηγούμενη ημέρα από τον διαγωνισμό) από την Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε. (κ. Βασίλειο Κόκκινο και κ. Κων/νο Καρλέτσα) από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 10:00π.μ. έως 13:00 μ.μ. στο τηλέφωνο 23520 61412.

 

             Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                                      ΕΘΕΩΡΗΘΗ

Ο Γεν. Δ/ντης της Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε.                                      Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε.

 

 

 

 

       Βασίλειος Κόκκινος                                                             Αστέριος Φαρμάκης

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

ΠΡΟΣ Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε.

 

Ημερομηνία : …/…/2023

 

 

 

Α/Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΑ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ       (ΑΠΟ 20 -50) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΕ ΕΥΡΩ

1 ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΚΤΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΔΕΑΔΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ………………… € ………………. …..……………..€

 

 

 

Υπογραφή του πλειοδότη

       

Αρχεία:
PDF: ΔΙΑΚHΡYΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΑΔΟ.pdf

Word: ΔΙΑΚHΡYΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΑΔΟ.docx