Ανοιχτός μειοδοτικός διαγωνισμός για την Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τη ΔΕΑΔΟ ΑΕ έτους 2021

Η Μονομετοχική Ανώνυμη Δημοτική Εταιρεία Ανάπτυξης ΒΙΟ.ΠΑ & Εκμετάλλευσης Δίου Ολύμπου διακηρύσσει δημόσιο ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τη ΔΕΑΔΟ ΑΕ έτους 2021»,
Κριτήριο κατακύρωσης για το πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης, βενζίνης αμόλυβδης, αερίου και λιπαντικών είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη μέση τιμή λιανικής πώλησης ανά τμήμα ξεχωριστά, όπως αυτές διαμορφώνονται από το Παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για το Νομό Πιερίας ή τον αρμόδιο φορέα όπως ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 212.943,96 ευρώ € (με τον Φ.Π.Α.)

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί τη Τρίτη 20/10/2020 και ώρα 10:00 π.μ. το πρωί (λήξη υποβολής προσφορών) στα γραφεία της ΔΕΑΔΟ Α.Ε στη περιοχή ΒΙΟ.ΠΑ Λιτόχωρου και σε περίπτωση μη εκδήλωσης ενδιαφέροντος τη Τρίτη 27/10/2020 και ίδια ώρα .
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 20/10/2020. Το άνοιγμα των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 20/10/2020.
Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών κάθε ομάδας (τμήμα) είτε σε μία ή σε περισσότερες ομάδες (τμήματα).
Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό εκ μέρους των διαγωνιζόμενων ορίζεται σε ποσοστό 0,25% επί του προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της ΔΕΑΔΟ ΑΕ ΒΙΟ.ΠΑ Λιτόχωρου στα τηλέφωνα 2352061412 εωτ. 2, στην ιστοσελίδα της ΔΕΑΔΟ ΑΕ www.deado.gr θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του παρόντος διαγωνισμού.
Η δαπάνη δημοσίευσης βαραίνει τον ανάδοχο.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΠΑΤΣΗΣ

 

δείτε την διακύρηξη (word)

δείτε την περιλυπτική διακύρηξη (word)